Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

Sag C-96/14

Jean-Claude Van Hove

mod

CNP Assurances SA

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal de grande instance de Nîmes)

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 93/13/EØF– urimelige kontraktvilkår – forsikringsaftale – artikel 4, stk. 2 – vurdering af, om kontraktvilkårene er urimelige – undtagelse, der gælder for vilkår om aftalens hovedgenstand – vilkår, som sikrer overtagelse af forfaldne afdrag på en aftale om realkreditlån – låntagers fuldstændige uarbejdsdygtighed – udelukkelse af dækning under denne garanti i tilfælde af skønnet erhvervsevne til at kunne udføre lønnet eller ulønnet beskæftigelse«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 23. april 2015

Forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13 – anvendelsesområde – vilkår, der definerer aftalens hovedgenstand, eller som vedrører overensstemmelsen mellem pris og varer eller mellem tjenesteydelser og betalingen herfor – begreb – vilkår, der er integreret i forsikringsaftale, der er tilknyttet en aftale om realkreditlån, som sikrer overtagelse af forfaldne afdrag til långiveren i tilfælde af låntagerens fuldstændige uarbejdsdygtighed – omfattet – betingelser

(Rådets direktiv 93/13, art. 4, stk. 2)

Artikel 4, stk. 2, i direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler skal fortolkes således, at et vilkår i en forsikringsaftale, som garanterer overtagelse af forfaldne afdrag til långiveren i tilfælde af låntagerens fuldstændige uarbejdsdygtighed, kun er omfattet af undtagelsen i denne bestemmelse, hvis den nationale ret fastslår:

- dels, at dette vilkår – under hensyn til arten, den almindelige opbygning af og samtlige bestemmelser i det aftalekompleks, som vilkåret er en del af, samt til den juridiske og faktuelle sammenhæng, hvori det indgår – fastlægger et væsentligt kendetegn for dette kompleks, der som sådan er kendetegnende for komplekset, og

- dels, at det nævnte vilkår er affattet klart og forståeligt, dvs. at det ikke kun er forståeligt for forbrugeren på et grammatisk plan, men også således, at aftalen på gennemsigtig vis beskriver, hvordan den mekanisme, som det omhandlede vilkår knytter sig til, samt forholdet mellem denne mekanisme og den, der er fastsat i øvrige vilkår, konkret fungerer, således at denne forbruger på grundlag af præcise og forståelige kriterier kan vurdere, hvilke økonomiske følger aftalen kan få for den pågældende.

Ligeledes relevant i denne sammenhæng kan være den omstændighed, at forsikringsaftalen indgår i et mere omfattende samlet aftalekompleks og hænger sammen med låneaftalerne. Det kan nemlig ikke kræves af forbrugeren, ved indgåelsen af de forbundne aftaler, at denne udviser samme agtpågivenhed hvad angår omfanget af de risici, der dækkes af forsikringsaftalen, som hvis forbrugeren havde indgået den nævnte aftale og låneaftalerne særskilt.

(jf. præmis 48 og 50 samt domskonkl.)