Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

Asia C‑96/14

Jean-Claude Van Hove

vastaan

CNP Assurances SA

(tribunal de grande instance de Nîmes’n

esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kohtuuttomat ehdot – Vakuutussopimus – 4 artiklan 2 kohta – Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arviointi – Ei koske sopimuksen pääkohdetta koskevia sopimusehtoja – Sopimusehto, jolla pyritään turvaamaan asuntolainasopimuksen lyhennyksistä huolehtiminen – Lainanottajan täysi työkyvyttömyys – Kyseisen turvan ulkopuolelle jättäminen, jos lainanottajan katsotaan kykenevän harjoittamaan palkallista tai palkatonta toimintaa

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.4.2015

Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Direktiivi 93/13 – Soveltamisala – Sopimuksen pääkohteen määrittävät tai hintaa tai korvausta sekä vastineena toimitettavia palveluita tai tavaroita koskevat sopimusehdot – Käsite – Sellaisen sopimusehdon, joka on otettu asuntolainasopimukseen liittyvään vakuutussopimukseen ja jolla pyritään turvaamaan lainanantajalle maksamatta olevista lyhennyksistä huolehtiminen lainanottajan täyden työkyvyttömyyden tapauksessa, käsitteen alaan kuulumisen edellytykset

(Neuvoston direktiivin 93/13 4 artiklan 2 kohta)

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13 4 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että vakuutussopimuksessa määrätty ehto, jonka tarkoituksena on turvata lainanantajalle maksamatta olevista lyhennyksistä huolehtiminen lainanottajan täyden työkyvyttömyyden tapauksessa, kuuluu kyseisessä säännöksessä olevan poikkeuksen soveltamisalaan ainoastaan, jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että

–      yhtäältä sen sopimuskokonaisuuden, johon ehto kuuluu, luonteen, systematiikan ja ehtojen sekä sen oikeudellisen ja tosiasiallisen asiayhteyden perusteella kyseisessä ehdossa vahvistetaan mainitun kokonaisuuden olennainen osa, joka sellaisenaan määrittää kyseistä kokonaisuutta, ja

–      toisaalta mainittu ehto on laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi, eli sen lisäksi, että se on kieliopillisesti kuluttajalle ymmärrettävä, sopimuksessa myös ilmaistaan avoimesti, miten kyseisessä sopimusehdossa tarkoitettu menettely käytännössä toimii sekä minkälainen suhde kyseisellä menettelyllä on siihen menettelyyn, josta on määrätty muissa sopimusehdoissa, siten että kuluttajalla on mahdollisuus täsmällisten ja helppotajuisten perusteiden nojalla arvioida, minkälaisia taloudellisia seurauksia siitä hänelle aiheutuu.

Tässä yhteydessä voisi olla merkitystä myös sillä, että vakuutussopimus kuuluu laajempaan sopimuskokonaisuuteen ja liittyy lainasopimuksiin. Kuluttajalta voidaan näet vaatia liitännäisiä sopimuksia tehtäessä samanlaista huolellisuutta kyseisen vakuutussopimuksen kattamien riskien laajuuden osalta ainoastaan, jos hän on tehnyt mainitun sopimuksen ja lainasopimukset erikseen.

(ks. 48 ja 50 kohta sekä tuomiolauselma)