Language of document : ECLI:EU:C:2015:262

Mål C‑96/14

Jean-Claude Van Hove

mot

CNP Assurances SA

(begäran om förhandsavgörande,

från Tribunal de grande instance de Nîmes)

”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor – Försäkringsavtal – Artikel 4.2 – Bedömning av avtalsvillkors oskälighet – Undantag för villkor som gäller avtalets huvudföremål – Villkor som avser att ge försäkringstäckning för lånebetalningar enligt ett fastighetskreditavtal – Låntagarens totala arbetsoförmåga – Försäkringsskydd föreligger inte om låntagaren förklaras kapabel att utöva avlönad eller oavlönad verksamhet”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 april 2015

Konsumentskydd – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Direktiv 93/13 – Tillämpningsområde – Villkor som beskriver avtalets huvudföremål eller de som avser å ena sidan priset eller vederlaget och å andra sidan sålda tjänster eller varor – Begrepp – Villkor i ett försäkringsavtal knutet till ett fastighetskreditavtal som avser att ge försäkringstäckning för lånebetalningar till långivaren för det fall låntagaren drabbas av total arbetsoförmåga – Omfattas – Villkor

(Rådets direktiv 93/13, artikel 4.2)

Artikel 4.2 i direktiv 93/13 om oskäliga villkor i konsumentavtal ska tolkas så, att ett villkor i ett försäkringsavtal som avser att ge försäkringstäckning för låntagarens lånebetalningar till långivaren för det fall låntagaren drabbas av total arbetsoförmåga, endast omfattas av undantaget i denna bestämmelse om den nationella domstolen finner

–        att villkoret – med beaktande av beskaffenheten av, den allmänna systematiken hos och bestämmelserna i det avtalskomplex som det utgör en del av samt det rättsliga och faktiska sammanhang i vilket det ingår – fastställer en väsentlig beståndsdel i detta avtalskomplex, vilken som sådan kännetecknar avtalskomplexet, och

–        att villkoret är klart och begripligt formulerat, det vill säga att det inte bara är grammatiskt begripligt för konsumenten, utan även att avtalet på ett transparent sätt anger hur den mekanism som det aktuella villkoret hänvisar till konkret fungerar samt hur denna mekanism förhåller sig till den mekanism som föreskrivs i andra villkor så att konsumenten, på grundval av klara och begripliga kriterier, kan bedöma vad de ekonomiska följderna av avtalet blir för honom eller henne.

Den omständigheten att försäkringsavtalet ingår i ett större avtalskomplex och är kopplat till låneavtal skulle också kunna vara relevant i detta sammanhang. Det kan nämligen inte krävas att konsumenten, vid ingående av kopplade avtal, visar samma vaksamhet vad gäller omfattningen av de risker som täcks av försäkringsavtalet som om han eller hon hade ingått försäkringsavtalet och låneavtalen separat.

(se punkterna 48 och 50 samt domslutet)