Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

Решение на Съда (девети състав) от 23 април 2015 г. —
Комисия/Гърция

(Дело C‑149/14)(1)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/676/EИО — Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници — Посочване на уязвимите води и зони — Прекомерно съдържание на нитрати — Еутрофизация — Задължение за преразглеждане на всеки четири години — Недостатъчност — Изготвяне на програмите за действие — Липса“

1.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 258 ДФЕС) (вж. точка 28)

2.                     Околна среда — Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници — Директива 91/676 — Идентифициране на водите, които са или могат да бъдат замърсени — Посочване на уязвимите зони — Изготвяне на програмите за действие във връзка с посочените уязвими зони — Задължения на държавите членки — Неизпълнение на задължения (член 1, член 3, параграфи 1, 2 и 4 и член 5, параграф 1 от Директива 91/676 на Съвета и приложение I към нея) (вж. точки 35—37 и 39—42 и диспозитива)

Диспозитив

1)

Като не е посочила зоните, характеризиращи се с наличие на повърхностни и подземни водни източници, засегнати от по-висока от 50 милиграма на литър концентрация на нитрати и/или от явлението еутрофизация, като уязвими зони и като не изготвила програмите за действие за тези зони в срок от една година, считано от това посочване, Република Гърция не е изпълнила задълженията си по член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1 от Директива 91/676/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

2)

Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.


1 ОВ C 184, 16.6.2014 г.