Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 23. dubna 2015 – Komise v. Řecko

(Věc C‑149/14)(1)

„Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 91/676/EHS – Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů – Vymezení ohrožených vod a oblastí – Nadměrný obsah dusičnanů – Eutrofizace – Povinnost přezkumu každé čtyři roky – Nedostatečnost – Připravení akčních programů – Nedostatek“

1.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, který je třeba vzít v úvahu – Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 258 SFEU) (viz bod 28)

2.                     Životní prostředí – Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů – Směrnice 91/676 – Vymezení znečištěných vod a vod ohrožených znečištěním – Vymezení ohrožených oblastí – Připravení akčních programů pro tyto ohrožené oblasti – Povinnosti členských států – Nesplnění povinnosti (Směrnice Rady 91/676, článek 1, čl. 3 odst. 1, 2 a 4 a čl. 5 odst. 1 a příloha I) (viz body 35–37, 39–42 a výrok)

Výrok

1)

Řecká republika tím, že nevymezila oblasti, které se vyznačují výskytem podzemních nebo povrchových vod obsahujících více než 50 mg/l dusičnanů nebo eutrofizací, jako ohrožené oblasti, a tím, že nepřipravila akční programy pro tyto oblasti ve lhůtě jednoho roku po jejich vymezení, porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 3 odst. 4 a z čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

2)

Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


1      Úř. věst. C 184, 16.6.2014.