Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

Domstolens dom (Niende Afdeling) af 23. april 2015 – Kommissionen mod Grækenland

(Sag C-149/14) 1(1)

»Traktatbrud – direktiv 91/676/EØF – beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget – udpegelse af vand og sårbare zoner – for højt indhold af nitrat – eutrofiering – forpligtelse til at foretage revision hvert fjerde år – utilstrækkelig – udarbejdelse af handlingsprogrammer – foreligger ikke«

1.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 258 TEUF) (jf. præmis 28)

2.                     Miljø – beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget – direktiv 91/676 – kortlægning af vand, der er berørt af forurening, og vand, der kan blive berørt af forurening – udpegelse af sårbare zoner – udarbejdelse af handlingsprogrammer vedrørende disse sårbare zoner – medlemsstaternes forpligtelser – traktatbrud (Rådets direktiv 91/676, art. 1, art. 3, stk. 1, 2 og 4, og art. 5, stk. 1, samt bilag I) (jf. præmis 35-37 og 39-42 samt domskonkl.)

Konklusion

1)

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, idet den har undladt at udpege zoner, der er kendetegnet ved overfladiske eller underjordiske vandløb, som påvirkes af nitratkoncentrationer på mere end 50 mg pr. liter og/eller eutrofiering, som sårbare zoner, og idet den ikke har iværksat handlingsprogrammer for disse zoner inden for en frist på et år efter denne udpegelse.

2)

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.


1–      EUT C 184 af 16.6.2014.