Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas
Komisija / Graikija

(Byla C‑149/14)(1)

„Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Direktyva 91/676/EEB – Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių – Pažeidžiamų vandenų ir zonų nustatymas – Pernelyg didelis nitratų kiekis – Eutrofikacija – Pareiga patikrinti kas ketverius metus – Nepakankamumas – Veiksmų programų parengimas – Nebuvimas“

1.                     Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Teisingumo Teismo atliekamas pagrįstumo nagrinėjimas – Padėtis, į kurią reikia atsižvelgti – Padėtis pagrįstoje nuomonėje nustatyto termino pabaigoje (SESV 258 straipsnis) (žr. 28 punktą)

2.                     Aplinka – Vandenų apsauga nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių – Direktyva 91/676 – Vandenų, kurie paveikti ar gali būti paveikti taršos, nustatymas – Pažeidžiamų zonų nustatymas – Su šiomis pažeidžiamomis zonomis susijusių veiksmų programų parengimas – Valstybių narių pareigos – Įsipareigojimų neįvykdymas (Tarybos direktyvos 91/676 1 straipsnis, 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys, 5 straipsnio 1 dalis ir I priedas) (žr. 35–37, 39–42 punktus ir rezoliucinę dalį)

Rezoliucinė dalis

1.

Nenustačiusi, kad pažeidžiamomis zonomis laikomos zonos, kuriose yra gruntinių ir (arba) paviršinių vandenų, kuriuose yra daugiau negu 50 mg / l nitratų, ir (arba) kurie yra eutrofikuoti, ir neparengusi su šiomis zonomis susijusių veiksmų programų per vienerius metus nuo tokio nustatymo, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių 3 straipsnio 4 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį.

2.

Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


1 – OL C 184, 2014 6 16.