Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – Komisija/Grieķija

(lieta C‑149/14) (1)

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 91/676/EEK – Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti – Jutīgu ūdeņu un zonu noteikšana – Pārmērīgs nitrātu daudzums – Eitrofikācija – Pienākums pārskatīt reizi četros gados – Nepietiekamība – Rīcības programmu izstrāde – Neesamība

1.                     Prasība sakarā ar pienākumu neizpildi – Pamatotības pārbaude Tiesā – Vērā ņemamais stāvoklis – Stāvoklis argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās (LESD 258. pants) (sal. ar 28. punktu)

2.                     Vide – Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti – Direktīva 91/676 – Ūdeņu, ko ietekmējis vai var ietekmēt piesārņojums, identifikācija – Īpaši jutīgo zonu noteikšana – Rīcības programmu izstrāde šādām īpaši jutīgajām zonām – Dalībvalstu pienākumi – Pienākumu neizpilde (Padomes Direktīvas 91/676 1. pants, 3. panta 1., 2. un 4. punkts, 5. panta 1. punkts un I pielikums) (sal. ar 35.–37., 39.–42. punktu un rezolutīvo daļu)

Rezolutīvā daļa:

1)

par jutīgām zonām nenosakot zonas, kam ir raksturīga tādu virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu esamība, kuros nitrātu koncentrācija pārsniedz 50 mg/l un/vai ir raksturīgs eitrofikācijas fenomens, un neizstrādājot ar šīm zonām saistītas rīcības programmas viena gada laikā pēc šīs noteikšanas, Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti saskaņā ar Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, 3. panta 4. punktu un 5. panta 1. punktu;

2)

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


1 –      OV C 184, 16.6.2014.