Language of document : ECLI:EU:C:2015:264

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r. – Komisja / Grecja

(sprawa C‑149/14)(1)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 91/676/EWG – Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego – Wyznaczenie wód i stref zagrożenia – Nadmierna zawartość azotanów – Eutrofizacja – Obowiązek przeprowadzania co cztery lata przeglądu – Niewystarczający charakter – Ustanowienie programów działania – Brak

1.                     Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Badanie zasadności przez Trybunał – Sytuacja, jaką należy wziąć pod uwagę – Sytuacja w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii (art. 258 TFUE) (por. pkt 28)

2.                     Środowisko naturalne – Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego – Dyrektywa 91/676 – Określenie wód dotkniętych zanieczyszczeniami lub wód, które mogą zostać zanieczyszczone – Wyznaczenie stref zagrożenia – Ustanowienie programów działania mających zastosowanie do wspomnianych stref zagrożenia – Zobowiązania państw członkowskich – Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego (dyrektywa Rady 91/676, art. 1, art. 3 ust. 1, 2, 4, art. 5 ust. 1, załącznik I) (por. pkt 35–37, 39–42; sentencja)

Sentencja

1)

Nie wyznaczając jako stref zagrożenia stref charakteryzujących się obecnością zbiorników wód powierzchniowych i gruntowych dotkniętych stężeniem azotanów wynoszącym więcej niż 50 mg/l lub zjawiskiem eutrofizacji i nie ustanawiając programów działania dotyczących tych stref w ciągu roku od tego wyznaczenia, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

2)

Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.


1 Dz.U. C 184 z 16.6.2014.