Language of document : ECLI:EU:F:2015:117

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)

8 октомври 2015 година

Дело F‑39/14

FT

срещу

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

„Публична служба — Срочно нает служител — Счетоводител — Неподновяване на срочен договор — Компетентен орган — Явна грешка в преценката — Тежест на доказване — Правило за съответствие между жалбите по съдебен и по административен ред“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която FT иска по същество отмяната на решението на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) от 28 юни 2013 г. да не подновява сключения с FT като срочно нает служител договор за определен срок, който изтича на 31 декември 2013 г.

Решение:      Отхвърля жалбата. Осъжда FT да понесе направените от него съдебни разноски и тези на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Резюме

Длъжностни лица — Договорно наети служители — Наемане на работа — Подновяване на договор, сключен за определен срок — Право на преценка на администрацията — Съдебен контрол — Граници — Явна грешка в преценката — Понятие

(член 47, буква б) и член 119 от Условията за работа на другите служители)

Договорите за определен срок на договорно наетите служители по принцип не подлежат на подновяване, тъй като подновяването е само възможност, обусловена от интереса на службата. В това отношение администрацията има широко право на преценка в областта на подновяването на договорите. Когато е сезиран с жалба за отмяна на акт, приет при упражняване на такова право на преценка, Съдът на публичната служба трябва само да провери дали с оглед на съображенията, които са в основата на преценката ѝ, администрацията е действала в рамките на правомощията си и не е упражнила същите явно неправилно.

Дадена грешка обаче може да се квалифицира като явна само когато е лесно установима и очевидна с оглед на критериите, в зависимост от които законодателят е искал да постави упражняването на правото на преценка на администрацията. Следователно установяването на явна грешка от страна на администрацията при преценка на фактите, която може да доведе до отмяна на взетото въз основа на тази преценка решение, предполага доказателствата, които жалбоподателят следва да представи, да бъдат достатъчни, за да оборят изводите на администрацията. С други думи, свързаното с твърдение за явна грешка основание трябва да бъде отхвърлено, ако въпреки представените от жалбоподателя доказателства разглежданата преценка все пак може да се приеме за обоснована и последователна.

(вж. т. 72—74)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — решения от 11 юли 2012 г., AI/Съд, F‑85/10, EU:F:2012:97, т. 152 и 153 и цитираната съдебна практика и от 19 февруари 2013 г., BB/Комисия, F‑17/11, EU:F:2013:14, т. 57 и цитираната съдебна практика