Language of document : ECLI:EU:F:2015:117

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

8. oktoober 2015

Kohtuasi F‑39/14

FT

versus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Avalik teenistus – Ajutine töötaja – Peaarvepidaja – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Pädev asutus – Ilmne hindamisviga – Tõendamiskoormis – Hagiavalduse ja kaebuse vastavuse nõue

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega FT palub sisuliselt tühistada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tegevdirektori 28. juuni 2013. aasta otsus mitte pikendada tema ajutise teenistuja tähtajalist lepingut, mis lõpeb 31. detsembril 2013.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta FT kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Tähtajalise lepingu pikendamine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirid – Ilmne hindamisviga – Mõiste

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 47 punkt b ja artikkel 119)

Tähtajalise lepinguga lepingulisel töötajal ei ole üldjuhul mingit õigust lepingu pikendamisele, kuna see on üksnes võimalus, mis sõltub eeldusest, et pikendamine on teenistuse huvidega kooskõlas. Sellega seoses on administratsioonil lepingu pikendamise vallas ulatuslik kaalutlusõigus. Kui Avaliku Teenistuse Kohtusse esitatakse tühistamishagi sellise pädevuse teostamisel vastu võetud akti peale, peab tema kontroll piirduma selle kontrollimisega, kas administratsioon on tema hinnangu aluseks olevaid meetmeid ja väiteid arvestades jäänud lubatud piiridesse ega ole oma pädevust kasutanud ilmselgelt vääralt.

Vea võib kvalifitseerida aga ilmseks üksnes juhul, kui see on kergesti äratuntav ja selle saab hõlpsalt tuvastada, võttes arvesse kriteeriume, mida seadusandja soovis kehtestada administratsiooni poolt tema kaalutlusõiguse teostamisele. Selle tõendamine, et administratsioon tegi faktiliste asjaolude hindamisel ilmse vea ‐ mis võib põhjendada selle hinnangu põhjal tehtud otsuse tühistamist ‐, eeldab seega, et tõendid, mille hageja peab esitama, on piisavad, et muuta administratsiooni hinnangud ebausutavaks. Teisisõnu, ilmset hindamisviga puudutav väide tuleb tagasi lükata, kui vaatamata hageja esitatud tõenditele võib küsimuse alla seatud hinnangut pidada põhjendatuks ja loogiliseks.

(vt punktid 72–74)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsused, 11.7.2012, AI vs. Euroopa Kohus, F‑85/10, EU:F:2012:97, punktid 152 ja 153 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 19.2.2013, BB vs. komisjon, F‑17/11, EU:F:2013:14, punkt 57 ja seal viidatud kohtupraktika.