Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Решение на Общия съд (трети състав) от 16 юни 2015 г. —
Best‑Lock (Europe)/СХВП — Lego Juris (форма на фигурка-играчка с поставка)


(Дело T‑396/14)

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Общността — Форма на фигурка-играчка с поставка — Абсолютни основания за отказ — Знак, състоящ се изключително от формата, която произтича от естеството на самите стоки — Знак, състоящ се изключително от формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

1.                     Производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Правни основания, които не са изложени в исковата молба или жалбата — Позоваване на приложенията в тяхната цялост — Недопустимост (член 21, първа алинея от Статута на Съда; член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точка 17)

2.                     Марка на Общността — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Кратко изложение на посочените основания — Пълно или частично повтаряне на вече изтъкнатите пред Службата доводи — Допустимост (член 21 от Статута на Съда; член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Общия съд; член 65 от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точка 19)

3.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Абсолютни основания за отказ — Знаци, които се състоят изключително от формата на стоката, необходима за получаването на технически резултат — Понятие — Наличие на несъществени характеристики без техническа функция — Неотносимост към основанието за отказ (член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точка 28)

4.                     Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за абсолютна недействителност — Регистриране в нарушение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 — Триизмерна марка, състояща се от формата на фигурка-играчка с поставка (член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 30—34)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 26 март 2014 г. (преписка R 1696/2013‑4), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Best-Lock (Europe) Ltd и Lego Juris A/S

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Best-Lock (Europe) Ltd да заплати съдебните разноски.