Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 16. jūnija spriedums –

Best‑Lock (Europe)/ITSB – Lego Juris (Spēļu figūriņas ar izvirzījumu forma)

(lieta T‑396/14)

Kopienas preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Kopienas trīsdimensiju preču zīme – Spēļu figūriņas ar izvirzījumu forma – Absolūti atteikuma pamati – Apzīmējums, ko veido tikai un vienīgi forma, kura ir atkarīga no pašas preces īpašībām – Apzīmējums, ko veido vienīgi preces forma, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) un ii) punkts

1.                     Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Izvirzīto pamatu kopsavilkums – Tiesību pamati, kas nav izklāstīti prasības pieteikumā – Norāde uz pielikumu kopumu – Nepieņemamība (Tiesas statūtu 21. panta pirmā daļa; Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts) (sal. ar 17. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Apelācija – Prasība Savienības tiesā – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Izvirzīto pamatu kopsavilkums – Procesā Birojā jau izvirzīto argumentu pilnīga vai daļēja atkārtošana – Pieļaujamība (Tiesas statūtu 21. pants; Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Padomes Regulas Nr. 207/2009 65. pants) (sal. ar 19. punktu)

3.                     Kopienas preču zīme – Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana – Absolūti atteikuma pamati – Apzīmējumi, kurus veido vienīgi preces forma, kas vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai – Jēdziens – Nebūtisku īpašību, kurām nav tehniskas funkcijas, esamība – Ietekmes neesamība uz atteikuma pamatu (Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts) (sal. ar 28. punktu)

4.                     Kopienas preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Absolūti spēkā neesamības pamati – Reģistrācija pretēji Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktam – Trīsdimensiju preču zīme, ko veido spēļu figūriņas ar izvirzījumu forma (Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts) (sal. ar 30.–34. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 26. marta lēmumu lietā R 1696/2013‑4 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Best‑Lock (Europe) Ltd un Lego Juris A/S

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Best‑Lock (Europe) Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.