Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2015 r. – Best‑Lock (Europe) / OHIM – Lego Juris (Kształt figurki zabawkowej z występem stykowym)

(sprawa T‑396/14)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy – Kształt figurki zabawkowej z występem stykowym – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru – Oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

1.                     Postępowanie – Pismo wszczynające postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Zarzuty prawne niepodniesione w skardze – Odesłanie do wszystkich załączników – Niedopuszczalność [statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem, art. 44 § 1 lit. c)] (por. pkt 17)

2.                     Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Pismo wszczynające postępowanie – Wymogi formalne – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Powtórzenie, w całości lub w części, argumentów podniesionych wcześniej w postępowaniu przed Urzędem – Dopuszczalność [statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21; regulamin postępowania przed Sądem, art. 44 § 1 lit. c); rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65] (por. pkt 19)

3.                     Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego – Pojęcie – Obecność właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej – Brak wpływu na podstawę odmowy rejestracji [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)] (por. pkt 28)

4.                     Wspólnotowy znak towarowy – Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Rejestracja z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 – Trójwymiarowy znak towarowy tworzony przez kształt figurki zabawkowej z występem stykowym [rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii)] (por. pkt 30–34)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 26 marca 2014 r. (sprawa R 1696/2013‑4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Best‑Lock (Europe) Ltd a Lego Juris A/S

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Best‑Lock (Europe) Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.