Language of document : ECLI:EU:T:2015:379

Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. júna 2015 – Best‑Lock (Europe)/ÚHVT – Lego Juris (Tvar figúrky na hranie s výstupkom)

(vec T‑396/14)

„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva – Tvar figúrky na hranie s výstupkom – Absolútne dôvody zamietnutia – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar vyplývajúci zo samotnej povahy tovaru – Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Článok 7 ods. 1 písm. e) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 207/2009“

1.                     Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Právne dôvody neuvedené v žalobe – Odkaz na všetky prílohy – Neprípustnosť [Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] (pozri bod 17)

2.                     Ochranná známka Spoločenstva – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Únie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Úplné alebo čiastočné zopakovanie tvrdení, ktoré už boli prednesené pred Úradom – Prípustnosť [Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c); nariadenie Rady č. 207/2009, článok 65] (pozri bod 19)

3.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Označenia, ktoré tvoria výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Pojem – Existencia nepodstatných vlastností, ktoré nemajú technickú funkciu – Neexistencia vplyvu na dôvod zamietnutia [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii)] (pozri bod 28)

4.                     Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Zápis v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. e) bodom ii) nariadenia č. 207/2009 – Trojrozmerná ochranná známka tvorená tvarom figúrky na hranie s výstupkom [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii)] (pozri body 30 – 34)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. marca 2014 (vec R 1696/2013‑4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Best‑Lock (Europe) Ltd a Lego Juris A/S

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Best‑Lock (Europe) Ltd je povinná nahradiť trovy konania.