Language of document :

Sag anlagt den 2. december 2015 – Den Slovakiske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-643/15)

Processprog: slovakisk

Parter

Sagsøger: Den Slovakiske Republik (ved det slovakiske justitsministerium)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 af 22. september 2015 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse 1 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har Den Slovakiske Republik gjort seks anbringender gældende:

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 68 TEUF, artikel 13, stk. 2, TEU og princippet om institutionel ligevægt

Da Rådet vedtog den anfægtede afgørelse uden at tage hensyn til tidligere indstillinger fra Det Europæiske Råd, og dermed i strid med sit mandat, har det tilsidesat artikel 68 TEUF, artikel 13, stk. 2, TEU og princippet om institutionel ligevægt.

Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 10, stk. 1 og 2, TEU, artikel 13, stk. 1, TEU, artikel 78, stk. 3, TEUF, artikel 3 og 4 i protokol nr. 1, og artikel 6 og 7 i protokol nr. 2, samt tilsidesættelse af principperne om retssikkerhed, repræsentativt demokrati og institutionel ligevægt

Akter af den type, som den anfægtede afgørelse udgør, kan ikke vedtages på grundlag af artikel 78, stk. 3, TEUF. Henset til dens indhold har den anfægtede afgørelse således karakter af retsakt og burde derfor have været vedtaget i henhold til en lovgivningsprocedure, hvilken imidlertid ikke er fastsat i artikel 78, stk. 3, TEUF. Da Rådet har vedtaget den anfægtede afgørelse på grundlag af artikel 78, stk. 3, TEUF, har Rådet således ikke alene tilsidesat nævnte bestemmelse, men har også gjort indgreb i de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets beføjelser.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af de formforskrifter, der regulerer lovgivningsproceduren, samt af artikel 10, stk. 1 og 2, TEU, artikel 13, stk. 2, TEU, og principperne om repræsentativt demokrati, institutionel ligevægt og god forvaltningspraksis

Såfremt Domstolen i modsætning til de argumenter, som Den Slovakiske Republik har fremført i forbindelse med det andet anbringende, skulle komme frem til den konklusion, at den anfægtede afgørelse er blevet vedtaget i henhold til en lovgivningsprocedure (hvilket ikke er tilfældet), gør Den Slovakiske Republik subsidiært gældende, at der er sket tilsidesættelse af de formforskrifter, der er fastsat i artikel 16, stk. 8, TEU, artikel 15, stk. 2, TEUF, artikel 78, stk. 3, TEUF, artikel 3 og 4 i protokol nr. 1, artikel 6 og artikel 7, stk. 1 og 2, i protokol nr. 2, samt tilsidesættelse af artikel 10, stk. 1 og 2, TEU, artikel 13, stk. 2, TEU, og principperne om repræsentativt demokrati, institutionel ligevægt og god forvaltningspraksis. Konkret er kravet om offentlig forhandling og afstemning i Rådet ikke blevet overholdt, de nationale parlamenters deltagelse i processen til vedtagelse af den anfægtede afgørelse er blevet begrænset, og kravet om høring af Europa-Parlamentet er blevet tilsidesat.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af formforskrifterne i artikel 78, stk. 3, TEUF, og artikel 293 TEUF, samt tilsidesættelse af artikel 10, stk. 1 og 2, TEU, artikel 13, stk. 2, TEU og principperne om repræsentativt demokrati, institutionel ligevægt og god forvaltningspraksis

Inden Rådet vedtog den anfægtede afgørelse, indførte det en række ændringer og tilføjelser i Kommissionens forslag. Herved tilsidesatte Rådet formforskrifterne i artikel 78, stk. 3, TEUF, og artikel 293 TEUF, samt artikel 10, stk. 1 og 2, TEU, artikel 13, stk. 2, TEU og principperne om repræsentativt demokrati, institutionel ligevægt og god forvaltningspraksis. Europa-Parlamentet blev således ikke behørigt hørt, og Rådet besluttede ikke ændringerne i og tilføjelserne til Kommissionens forslag med enstemmighed.

Femte anbringende om tilsidesættelse af artikel 78, stk. 3, TEUF, for så vidt som betingelserne for bestemmelsens anvendelse ikke er blevet overholdt

Subsidiært i forhold til det andet anbringende gør Den Slovakiske Republik gældende, at der er sket tilsidesættelse af artikel 78, stk. 3, TEUF som følge af den manglende overholdelse af betingelserne for bestemmelsens anvendelse for så vidt angår foranstaltningens midlertidige karakter og eksistensen af en nødsituation i form af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere.

Sjette anbringende om tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

Den anfægtede afgørelse er åbenbart i strid med proportionalitetsprincippet, for så vidt som det er åbenbart, at den hverken er hensigtsmæssig eller nødvendig for at nå det forfulgte formål.

____________

1     EUT L 248, s. 80.