Language of document :

2015 m. gruodžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Slovakijos Respublika / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-643/15)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Slovakijos Respublika, atstovaujama Slovakijos Respublikos teisingumo ministerijos

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Slovakijos Respublika Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. rugsėjo 22 d. Tarybos sprendimą (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje1 , ir

priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį Slovakijos Respublika nurodo šešis ieškinio pagrindus.

1.    Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 68 straipsnio, ESS 13 straipsnio 2 dalies ir institucinės pusiausvyros principo pažeidimu.

Taryba pažeidė SESV 68 straipsnį, ESS 13 straipsnio 2 dalį ir institucinės pusiausvyros principą, nes ginčijamą sprendimą priėmė nukrypdama nuo ankstesnių Europos Tarybos gairių, taigi pažeisdama jai suteiktus įgaliojimus.

2.    Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su ESS 10 straipsnio 1 ir 2 dalių, ESS 13 straipsnio 2 dalies, SESV 78 straipsnio 3 dalies, Protokolo Nr. 1 3 ir 4 straipsnių, Protokolo Nr. 2 6 ir 7 straipsnių, taip pat teisinio saugumo, atstovaujamosios demokratijos ir institucinės pusiausvyros principų pažeidimu.

Tokios rūšies aktai, koks yra ginčijamas sprendimas, negali būti priimami remiantis SESV 78 straipsnio 3 dalimi. Ginčijamas sprendimas, atsižvelgiant į jo turinį, iš tiesų turi teisėkūros procedūra priimto akto požymių ir dėl to turėjo būti priimtas pagal teisėkūros procedūrą, kuri SESV 78 straipsnio 3 dalyje vis dėlto nenumatyta. Priėmusi ginčijamą sprendimą pagal SESV 78 straipsnio 3 dalį, Taryba ne tik pažeidė šią nuostatą, bet ir įsikišo į nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento prerogatyvas.

3.    Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisėkūros procedūrą reglamentuojančių esminių formos reikalavimų, ESS 10 straipsnio 1 ir 2 dalių, ESS 13 straipsnio 2 dalies, atstovaujamosios demokratijos, institucinės pusiausvyros ir gero valdymo principų pažeidimu.

Jeigu Teisingumo Teismas, nepaisant Slovakijos Respublikos dėl antrojo ieškinio pagrindo pateiktų argumentų nuspręstų, kad ginčijamas sprendimas priimtas pagal teisėkūros procedūrą (nors taip nėra), Slovakijos Respublika papildomai nurodo, kad buvo pažeistos taikytinos procedūrinės nuostatos, įtvirtintos ESS 16 straipsnio 8 dalyje, SESV 15 straipsnio 2 dalyje, SESV 78 straipsnio 3 dalyje, Protokolo Nr. 1 3 ir 4 straipsniuose, Protokolo Nr. 2 6 straipsnyje ir 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat pažeistos ESS 10 straipsnio 1 ir 2 dalys, ESS 13 straipsnio 2 dalis ir atstovaujamosios demokratijos, institucinės pusiausvyros ir gero valdymo principai. Konkrečiai kalbant, nesilaikyta diskusijų ir balsavimo Taryboje viešumo reikalavimo, buvo apribotas nacionalinių parlamentų dalyvavimas ginčijamo sprendimo priėmimo procese ir pažeistas reikalavimas konsultuotis su Europos Parlamentu.

4.    Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su taikytinų procedūrinių nuostatų, įtvirtintų SESV 78 straipsnio 3 dalyje ir SESV 293 straipsnyje, taip pat ESS 10 straipsnio 1 ir 2 dalių, ESS 13 straipsnio 2 dalies ir atstovaujamosios demokratijos, institucinės pusiausvyros ir gero valdymo principų pažeidimu.

Prieš priimdama ginčijamą sprendimą, Taryba nemažai pakeitė arba papildė Komisijos pasiūlymą. Tuo ji pažeidė taikytinas procedūrines nuostatas, įtvirtintas SESV 78 straipsnio 3 dalyje ir SESV 293 straipsnyje, taip pat ESS 10 straipsnio 1 ir 2 dalis, ESS 13 straipsnio 2 dalį ir atstovaujamosios demokratijos, institucinės pusiausvyros ir gero valdymo principus. Su Europos Parlamentu iš tiesų nebuvo tinkamai konsultuojamasi, o Taryba vienbalsiai nepriėmė sprendimo dėl Komisijos pasiūlymo pakeitimų ir papildymų.

5.    Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su SESV 78 straipsnio 3 dalies pažeidimu, nes nesilaikyta šios dalies taikymo sąlygų.

Papildomai prie ieškinio antrojo pagrindo Slovakijos Respublika nurodo, kad pažeista SESV 78 straipsnio 3 dalis, nes nesilaikyta šios dalies taikymo sąlygų, susijusių su priimtų priemonių laikinu pobūdžiu ir skubos situacijos, kuriai būdingas didelis netikėtas trečiųjų valstybių piliečių antplūdis, buvimu.

6.    Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su proporcingumo principo pažeidimu.

Ginčijamas sprendimas akivaizdžiai prieštarauja proporcingumo principui, nes akivaizdu, kad jis nėra nei tinkamas, nei būtinas siekiamam tikslui įgyvendinti.

____________

1 OL L 239, p. 146.