Language of document :

Prasība, kas celta 2015. gada 2. decembrī – Slovākijas Republika/Eiropas Savienības Padome

(lieta C-643/15)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Slovākijas Republika (pārstāvis – Slovākijas Republikas Tieslietu ministrija)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 22. septembra Lēmumu (ES) 2015/1601 1 , ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā, un

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības atbalstam Slovākijas Republika izvirza sešus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots LESD 68. panta, kā arī LES 13. panta 2. punkta un institucionālā līdzsvara principa pārkāpums.

Padome, atkāpjoties no iepriekšējām Eiropadomes pamatnostādnēm un tādējādi pārkāpjot savas pilnvaras, ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpusi LESD 68. pantu, kā arī LES 13. panta 2. punktu un institucionālā līdzsvara principu.

2.    Ar otro pamatu tiek apgalvots LES 10. panta 1. un 2. punkta un 13. panta 2. punkta, LESD 78. panta 3. punkta un 1. protokola 3. un 4. panta un 2. protokola 6. un 7. panta, kā arī tiesiskās noteiktības, pārstāvības demokrātijas un institucionālā līdzsvara principu pārkāpums.

Tāda veida tiesību akti kā apstrīdētais lēmums nevar tikt pieņemti, pamatojoties uz LESD 78. panta 3. punktu. Ņemot vērā tā saturu, apstrīdētajam lēmumam ir leģislatīva akta raksturs un līdz ar to tas ir jāpieņem likumdošanas procedūrā, kura tomēr nav paredzēta LESD 78. panta 3. punktā. Tas, ka Padome ir pieņēmusi apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz LESD 78. panta 3. punktu, ne tikai pārkāpj šo tiesību normu, bet ar to arī ir notikusi iejaukšanās valstu parlamentu un Eiropas Parlamenta prerogatīvās.

3.    Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpti tādi likumdošanas procedūru reglamentējoši būtiski procedūras noteikumi kā LESD 10. panta 1. un 2. punkts un LES 13. panta 2. punkts un ir pārkāpti pārstāvības demokrātijas, institucionālā līdzsvara un labas pārvaldības principi.

Ja Tiesa, neraugoties uz Slovākijas Republikas prasības otrā pamata ietvaros izvirzītajiem argumentiem, secinātu, ka apstrīdētais lēmums ir ticis pieņemts saskaņā ar likumdošanas procedūru (quod non), Slovākijas Republika pakārtoti norāda uz tādu būtisku procedūras noteikumu pārkāpumu, kuri paredzēti LES 16. panta 8. punktā, LESD 15. panta 2. punktā, 78. panta 3. punktā, 1. protokola 3. un 4. pantā un 2. protokola 6. pantā un 7. panta 1. un 2. punktā, kā arī uz to, ka ir pārkāpts LES 10. panta 1. un 2. punkts un 13. panta 2. punkts un pārstāvības demokrātijas, institucionālā līdzsvara un labas pārvaldības principi. Konkrētāk, nav tikušas ievērotas prasības par Padomē notikušās apspriešanas un balsošanas atklātumu, ir tikusi ierobežota valstu parlamentu dalība apstrīdētā lēmuma pieņemšanas procesā un nav ievērota prasība par apspriešanos ar Eiropas Parlamentu.

4.    Ar ceturto pamatu tiek apgalvots tādu būtisku procedūras noteikumu pārkāpums, kuri paredzēti LESD 78. panta 3. punktā un 293. pantā, kā arī LES 10. panta 1. un 2. punktā un 13. panta 2. punktā, kā arī pārstāvības demokrātijas, institucionālā līdzsvara un labas pārvaldības principu pārkāpums.

Pirms apstrīdētā lēmuma pieņemšanas Padome attiecībā uz Komisijas priekšlikumu veica vairākus grozījumus un papildinājumus. Tādējādi tika pārkāpti būtiski procedūras noteikumi, kas paredzēti LESD 78. panta 3. punktā un 293. pantā, kā arī LES 10. panta 1. un 2. punktā un 13. panta 2. punktā, kā arī pārstāvības demokrātijas, institucionālā līdzsvara un labas pārvaldības principi. Ar Eiropas Parlamentu nebija notikusi pienācīga apspriešanās un Padome attiecībā uz Komisijas priekšlikumā veiktajiem grozījumiem un papildinājumiem lēmumu nebija pieņēmusi vienprātīgi.

5.    Ar piekto pamatu tiek apgalvots LESD 78. panta 3. punkta pārkāpums, ciktāl nav ievēroti tā piemērošanas nosacījumi.

Pakārtoti otrajam pamatam Slovākijas Republika norāda uz LESD 78. panta 3. punkta pārkāpumu, jo nav tikuši ievēroti tā piemērošanas nosacījumi saistībā ar veikto pasākumu pagaidu raksturu, kā arī steidzamības situācijas esamību, kas radusies neparedzēta trešo valstu valstspiederīgo pieplūduma dēļ.

6.    Ar sesto pamatu tiek apgalvots samērīguma principa pārkāpums.

Apstrīdētais lēmums ir acīmredzami pretrunā samērīguma principam, ciktāl acīmredzami šis lēmums nav ne piemērots, ne vajadzīgs paredzētā mērķa sasniegšanai.

____________

1     OV L 248, 80. lpp.