Language of document : ECLI:EU:C:2015:334

Kohtuasi C‑322/14

Jaouad El Majdoub

versus

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Krefeld)

Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil‑ ja kaubandusasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001 – Artikkel 23 – Kohtualluvuse kokkulepe – Vorminõuded – Elektroonilisel teel edastamine, mille puhul on võimalik kokkulepet alaliselt säilitada – Mõiste – Müügilepingu tüüptingimused, mida saab lingi kaudu, mis avab tingimused uues aknas, kuvada ja printida – Klikiga nõustumise tehnika

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 21. mai 2015

Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades – Määrus nr 44/2001 – Artikkel 23 – Kohtualluvuse kokkulepe – Elektroonilisel teel edastamine, mille puhul on sellist kokkulepet võimalik alaliselt säilitada – Mõiste – Kohtualluvuse kokkulepet sisaldavate müügilepingu tüüptingimustega klikiga nõustumine – Kaasaarvamine – Tingimus – Kõnealuste tingimuste printimise ja salvestamise võimalus enne lepingu sõlmimist

(Nõukogu määrus nr 44/2001, artikli 23 lõige 2)

Määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil‑ ja kaubandusasjades artikli 23 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et klikiga nõustumise tehnika, millega nõustutakse elektroonilisel teel ettevõtjate vahel sõlmitud müügilepingu kohtualluvuse kokkulepet sisaldavate tüüptingimustega, kujutab endast elektroonilisel teel edastamist, mille puhul on võimalik seda kokkulepet selle sätte tähenduses alaliselt säilitada, kui nimetatud tehnika võimaldab kõnealuste tüüptingimuste teksti printimist ja salvestamist enne lepingu sõlmimist.

Sellega seoses nähtub artikli 23 lõike 2 sõnasõnalisest tõlgendusest, et sättes on nõutud, et kohtualluvuse kokkuleppe alaline säilitamine peab olema „võimalik”, olenemata sellest, kas ostja tegelikult säilitas alaliselt tüüptingimuste teksti pärast seda või enne seda, kui ta tegi kasti risti, väljendades enda nõustumist nende tingimustega. Asjaolu, et neid tingimusi sisaldav veebileht ei avane veebilehel registreerumisel ja iga ostutehingu ajal automaatselt, ei saa seega kahtluse alla seada kohtualluvuse kokkuleppe kehtivust.

(vt punktid 33, 39 ja 40 ning resolutsioon)