Language of document : ECLI:EU:C:2015:299

Vec C‑147/13

Španielske kráľovstvo

proti

Rade Európskej únie

„Žaloba o neplatnosť – Vykonanie posilnenej spolupráce – Jednotný patent – Nariadenie (EÚ) č. 1260/2012 – Ustanovenia v oblasti prekladu – Zásada zákazu diskriminácie – Článok 291 ZFEÚ – Prenesenie právomocí na orgány mimo Európskej únie – Článok 118 druhý odsek ZFEÚ – Právny základ – Zásada autonómie práva Únie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. mája 2015

1.        Európska únia – Jazykový režim – Existencia všeobecnej zásady priznávajúcej každému občanovi právo, aby každý akt, ktorý by sa mohol dotknúť jeho záujmov, bol spísaný v jeho jazyku – Neexistencia – Rozdielne zaobchádzanie s úradnými jazykmi Únie – Prípustnosť – Podmienky – Odôvodnenie s ohľadom na všeobecný záujem – Dodržiavanie zásady proporcionality

2.        Aproximácia právnych predpisov – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Európsky patent s jednotným účinkom – Nariadenie č. 1260/2012 stanovujúce pravidlá uplatniteľné na režim prekladov – Rozdielne zaobchádzanie s úradnými jazykmi Únie založené na cieli vytvoriť zjednodušený a jednotný režim prekladov – Vhodné a primerané zaobchádzanie – Prípustnosť

(Nariadenie Rady č. 1260/2012, odôvodnenia 4, 5 a 16 a článok 3 ods. 1)

3.        Inštitúcie Európskej únie – Výkon právomoci – Prenesenia právomoci – Existencia prenesenia v prospech Európskeho patentového úradu a členských štátov zúčastňujúcich sa na posilnenej spolupráci v oblasti jednotného patentu – Neexistencia

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1257/2012, článok 1 ods. 2 a článok 9 ods. 1 písm. d) a f); nariadenie Rady č. 1260/2012, článok 5 a článok 6 ods. 2]

4.        Akty inštitúcií – Voľba právneho základu – Kritériá – Nariadenie č. 1260/2012 stanovujúce pravidlá uplatniteľné na režim prekladov európskych patentov s jednotným účinkom – Prijatie na základe článku 118 druhého odseku ZFEÚ – Prípustnosť

(Článok 118 druhý odsek ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1260/2012, články 3, 4 a 6)

5.        Aproximácia právnych predpisov – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Európsky patent s jednotným účinkom – Nariadenie č. 1260/2012 stanovujúce pravidlá uplatniteľné na režim prekladov – Porušenie zásady právnej istoty – Neexistencia

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1257/2012, článok 2 písm. e), článok 3 ods. 1 a článok 9; nariadenie Rady č. 1260/2012, článok 2 písm. b), článok 3 ods. 2, články 4 a 9]

6.        Akty inštitúcií – Nariadenia – Priama uplatniteľnosť – Výkonná právomoc priznaná členským štátom – Prípustnosť

(Článok 288 druhý odsek ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1260/2012, článok 7 ods. 2)

1.        Odkazy na použitie jazykov Únie v Zmluvách nemožno považovať za prejav všeobecnej zásady práva Únie, podľa ktorej všetko, čo by mohlo ovplyvniť záujmy občana Únie, musí byť spísané v jeho jazyku za každých okolností.

Hoci sa možno odvolávať na legitímny cieľ všeobecného záujmu a preukazovať jeho skutočnú existenciu, treba pripomenúť, že rozdielne zaobchádzanie na základe jazyka musí okrem toho rešpektovať zásadu proporcionality, t. j. musí byť vhodné na dosiahnutie sledovaného cieľa a nesmie prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie. V tejto súvislosti treba chrániť nevyhnutnú rovnováhu medzi záujmami hospodárskych subjektov a záujmami spoločenstva vo vzťahu k výdavkom spojeným s konaním a medzi záujmami prihlasovateľov právnych titulov duševného vlastníctva a záujmami ostatných hospodárskych subjektov vo vzťahu k prístupnosti prekladov dokumentov, ktoré priznávajú práva, alebo ku konaniam s viacerými hospodárskymi subjektmi.

(pozri body 31, 33, 41)

2.        Nariadenie č. 1260/2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov, a najmä jeho článok 3 ods. 1, vytvára rozdielne zaobchádzanie s úradnými jazykmi Únie, ktoré sa obmedzuje na nemecký, anglický a francúzsky jazyk. Rozhodnutie Rady v rámci stanovenia podmienok prekladu európskych patentov s jednotným účinkom, že pristúpi k takémuto zaobchádzaniu, je vhodné a primerané na dosiahnutie legitímneho cieľa, ktorý toto nariadenie sleduje a ktorým je vytvorenie jednotného a zjednodušeného režimu prekladov, ktorý by mal byť jednoduchý a nákladovo efektívny.

Režim stanovený nariadením č. 1260/2012 totiž skutočne umožňuje zjednodušiť prístup k patentovej ochrane najmä pre malé a stredné podniky znížením nákladov súvisiacich s požiadavkami na preklad. Okrem toho chráni nevyhnutnú rovnováhu medzi rôznymi dotknutými záujmami a v dôsledku toho nejde nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie sledovaného legitímneho cieľa.

(pozri body 32, 34, 38, 39, 47)

3.        Keďže Rada nezverila členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, alebo Európskemu patentovému úradu vykonávacie právomoci, ktoré jej prináležia podľa práva Únie, zásady odvodené v judikatúry Súdneho dvora v oblasti prenesenia diskrečnej právomoci sa neuplatňujú.

V tejto súvislosti na účely vykonania ustanovení článkov 143 a 145 Európskeho patentového dohovoru článok 9 ods. 1 písm. d) a f) nariadenia č. 1257/2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, stanovuje, že zúčastnené členské štáty poveria Európsky patentový úrad dodatočnými úlohami. Tieto úlohy sú však neoddeliteľne spojené s vykonaním jednotnej patentovej ochrany vytvorenej nariadením č. 1257/2012. Preto treba dospieť k záveru, že zverenie dodatočných úloh Európskemu patentovému úradu vyplýva zo skutočnosti, že zúčastnené členské štáty vo svojom postavení zmluvných štátov uvedeného dohovoru uzatvorili osobitnú dohodu v zmysle článku 142 tohto dohovoru.

(pozri body 60 – 63)

4.        Voľba právneho základu aktu Únie musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré možno preskúmať v rámci súdneho preskúmania, medzi ktoré patria predovšetkým cieľ a obsah tohto aktu.

Pokiaľ ide o cieľ nariadenia č. 1260/2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov, ktoré je založené na článku 118 druhom odseku ZFEÚ, toto nariadenie má za cieľ vytvoriť zjednodušený a jednotný režim prekladov pre európsky patent s jednotným účinkom. Článok 4 nariadenia č. 1260/2012 sa priamo týka jazykového režimu európskeho patentu s jednotným účinkom, lebo upravuje osobitné pravidlá, ktoré upravujú prekladanie uvedeného patentu v osobitnom kontexte sporu. Keďže je totiž jazykový režim európskeho patentu s jednotným účinkom stanovený všetkými ustanoveniami uvedeného nariadenia, a konkrétnejšie jeho článkami 3, 4 a 6, ktoré upravujú rôzne situácie, článok 4 tohto nariadenia nemôže byť, pokiaľ ide o právny základ, oddelený od ostatných ustanovení tohto nariadenia. V dôsledku toho nemožno platne tvrdiť, že článok 118 druhý odsek nemôže slúžiť ako právny základ článku 4 nariadenia č. 1260/2012.

(pozri body 68, 69, 73, 74)

5.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 79, 81 – 88)

6.        Priame uplatnenie nariadenia stanovené v článku 288 druhom odseku ZFEÚ vyžaduje, aby sa nadobudnutie jeho účinnosti a jeho uplatnenie v prospech alebo neprospech právnych subjektov uskutočnilo bez akéhokoľvek vnútroštátneho vykonávacieho opatrenia, pokiaľ predmetné nariadenie nestanovuje členským štátom povinnosť, aby prijali zákony, iné právne predpisy, správne a finančné opatrenia nevyhnutné na to, aby mohli byť ustanovenia uvedeného nariadenia účinne uplatňované.

To je prípad nariadenia č. 1260/2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany so zreteľom na platný režim prekladov, lebo normotvorca Únie nechal na členské štáty, aby na účely uplatnenia ustanovení napadnutého nariadenia jednak prijali viacero opatrení v právnom rámci vymedzenom Európskym patentovým dohovorom a jednak vytvorili jednotný patentový súd, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie správneho fungovania tohto patentu, konzistentnosti judikatúry a tým aj právnej istoty a nákladovej efektívnosti majiteľom patentu.

(pozri body 94, 95)