Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. decembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil dʼÉtat – Francúzsko) – Air France-KLM, predtým Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, predtým Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(spojené veci C-250/14 a C-289/14)1

(Daň z pridanej hodnoty – Zdaniteľné plnenie a vznik daňovej povinnosti – Letecká doprava – Kúpená, ale nevyužitá letenka – Uskutočnenie služby prepravy – Vystavenie letenky – Okamih odvedenia dane)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Air France-KLM, predtým Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, predtým Brit Air (C-289/14)

Žalovaný: Ministère des Finances et des Comptes publics

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 1 a článok 10 ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 1999/59/ES zo 17. júna 1999 a potom smernicou Rady 2001/115/ES z 20. decembra 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že vystavenie leteniek leteckými spoločnosťami podlieha dani z pridanej hodnoty, ak cestujúci nevyužili vystavené letenky a nemôžu dosiahnuť vrátenie ich ceny.

Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 prvý a druhý pododsek šiestej smernice Rady 77/388, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/59 a potom smernicou 2001/115, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená pri kúpe letenky cestujúcim, ktorý ju nevyužil, vzniká v okamihu prijatia platby za cenu letenky, či už samotnou leteckou spoločnosťou, treťou osobou konajúcou v jej mene a na jej účet alebo treťou osobou konajúcou vo vlastnom mene, avšak na účet leteckej spoločnosti.

Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/59 a potom smernicou 2001/115, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, že tretia osoba predáva letenky leteckej spoločnosti na jej účet v rámci zmluvy o franchisingu a uhrádza jej za vystavené a prepadnuté letenky paušálnu sumu vypočítanú ako percentuálny podiel ročného obratu dosiahnutého na zodpovedajúcich leteckých linkách, je táto suma zdaniteľná ako protiplnenie za uvedené letenky.

____________

1 Ú. v. EÚ C 253, 4.8.2014.

Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.