Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État - Frankrike) – Air France-KLM, tidigare Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, tidigare Brit Air (C-289/14) mot Ministère des Finances et des Comptes publics

(förenade målen C-250/14 och C-289/14)1

(Mervärdesskatt – Skattskyldighetens inträde och uttag av skatt – Lufttransport – Flygbiljetter som köpts men inte utnyttjats – Utförande av transporttjänsten – Utfärdande av biljett – Tidpunkten för skattens betalning)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Air France-KLM, tidigare Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, tidigare Brit Air (C-289/14)

Motpart: Ministère des Finances et des Comptes publics

Domslut

Artiklarna 2.1 och 10.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv 1999/59/EG av den 17 juni 1999, därefter ändrat genom rådets direktiv 2001/11/EG av den 20 december 2001 ska tolkas på så sätt att ett flygbolags utfärdande av biljetter är mervärdesskattepliktigt, när de utfärdade biljetterna inte utnyttjas av passagerarna och dessa inte kan få biljetterna återbetalda.

Artiklarna 2.1 och 10.2 första och andra styckena i sjätte direktivet 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59, därefter ändrat genom direktiv 2001/115 ska tolkas på så sätt att den mervärdesskatt som betalades när biljetten köptes av en passagerare som inte utnyttjat den kan tas ut när betalningen för biljetten mottas, oavsett om betalningen mottas av flygbolaget självt, av en tredje part som handlar i flygbolagets namn och för dess räkning, eller av en tredje part som handlar i eget namn, men för flygbolagets räkning.

Artiklarna 2.1 och 10.2 i sjätte direktivet 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59, därefter ändrat genom direktiv 2001/115 ska tolkas så att i ett fall där en tredje part inom ramen för ett franchiseavtal säljer ett flygbolags biljetter för detta bolags räkning och till detta flygbolag betalar ersättning för utfärdade och ej längre giltiga biljetter med ett schablonbelopp som beräknats som en procentandel av årsomsättningen på de motsvarande flyglinjerna, detta schablonbelopp är skattepliktigt såsom vederlag för dessa biljetter.

____________

1 EUT C 253, 4.8.2014

EUT C 261, 11.08.2014