Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 5. februar 2016 – Bulté og Krempa mod Kommissionen

(Sag F-96/14) 1

(Personalesag – ydelsesberettigede pårørende til en afdød tidligere tjenestemand – pensioner – efterladtepensioner – vedtægtens artikel 85 – tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb – ulovlig udbetaling – åbenbart, at udbetalingen var ulovlig – foreligger ikke)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Hilde Bulté og Tom Krempa (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne J. Lombaert og A. Surny)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og G. Gattinara, derefter ved G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af Kommissionen trufne afgørelse om ændring, med tilbagevirkende kraft, af de efterladtepensioner, som var blevet tildelt sagsøgerne, og påstand om tilbagesøgning af de uretmæssigt modtagne merbeløb

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 22. november 2013, således som denne fremgår af udtalelsen fra Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder af samme dato, om med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2010 at ændre de pensioner, som er blevet tildelt henholdsvis Hilde Bulté og Tom Krempa, i deres egenskab af ydelsesberettigede pårørende til en afdød tidligere tjenestemand, og om at foretage tilbagesøgning af de beløb, som var blevet udbetalt til dem uretmæssigt i perioden fra den 1. august 2010 til november 2013, annulleres.

Europa-Kommissionen tilbagebetaler de beløb, der i medfør af den i punkt 1 i denne domskonklusion omhandlede afgørelse er blevet tilbageholdt i deres respektive pensioner.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 7 af 12.1.2015, s. 49.