Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 5 lutego 2016 r. – Bulté i Krempa / Komisja

(Sprawa F-96/14)1

(Służba publiczna – Następcy prawni byłego zmarłego urzędnika – Emerytury – Renty rodzinne – Artykuł 85 regulaminu pracowniczego – Zwrot nienależnych kwot – Nieprawidłowość wypłaty – Oczywisty charakter nieprawidłowości wypłaty – Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Hilde Bulté i Tom Krempa (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J. Lombaert i A. Surny)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności wydanej przez Komisję decyzji w sprawie dokonania ponownej kontroli z mocą wsteczną przyznanych skarżącym rent rodzinnych i nakazania zwrotu nadpłaconych kwot, które zostały nienależnie pobrane

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 22 listopada 2013 r., która wynika z opinii Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych z tego samego dnia, w sprawie zmiany z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2010 r. rent przyznanych odpowiednio H. Bulté i T. Krempie, jako następcom prawnym byłego zmarłego urzędnika, oraz w sprawie windykacji kwot, które zostały im niezależnie wypłacone za okres od dnia 1 sierpnia 2010 r. do listopada 2013 r.

Komisja Europejska zwróci H.  Bulté i T. Krempie kwoty pobrane, na podstawie decyzji wymienionej w pkt 1 niniejszej sentencji, z ich rent rodzinnych.

Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

____________

1 Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 49.