Language of document : ECLI:EU:F:2015:168

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(sodnik posameznik)

z dne 18. decembra 2015

Zadeva F‑128/11

Carlo De Nicola

proti

Evropski investicijski banki (EIB)

„Javni uslužbenci – Osebje EIB – Ocena – Ocenjevalno poročilo za leto 2010 – Izpodbijanje – Notranji postopki – Pogoji – Umik pravnega sredstva – Tožba – Pravni interes – Neobstoj – Razumni rok – Nespoštovanje – Očitna nedopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero C. De Nicola predlaga, prvič, razglasitev ničnosti elektronskega sporočila z dne 4. julija 2011, s katerim ga je tajništvo odbora za pritožbe pri Evropski investicijski banki (EIB ali v nadaljevanju: Banka) pozvalo, naj dopolni notranjo pritožbo, ki jo je 26. marca 2011 vložil zoper svoje ocenjevalno poročilo za leto 2010, ter razglasitev ničnosti elektronskega sporočila z dne 12. avgusta 2011, s katerim ga je isto tajništvo obvestilo, da je bil odbor za pritožbe seznanjen z njegovim umikom pravnega sredstva v pritožbenem postopku pred odborom za pritožbe; drugič, razglasitev ničnosti odločbe predsednika EIB z dne 6. septembra 2011, s katero je bila zavrnjena njegova zahteva za začetek spravnega postopka v zvezi z njegovim ocenjevalnim poročilom za leto 2010; tretjič, razglasitev ničnosti smernic, ki so se za osebje Banke uporabljale v ocenjevalnem obdobju 2010; četrtič, razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2010; petič, razglasitev ničnosti vseh povezanih, iz tega izhajajočih in predhodnih aktov, vključno z odločbami o napredovanju za leto 2010, in nazadnje, šestič, naj se Banki naloži povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki je nastala zaradi ocenjevalnega poročila za leto 2010, ter plačilo stroškov, obresti in nadomestila za revalorizacijo odmerjenih zneskov.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. C. De Nicola nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska investicijska banka.

Povzetek

1.      Tožbe uradnikov – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Ocena – Izpodbijanje – Odbor za pritožbe in spravni postopek – Izbirnost – Možnost uporabe dveh postopkov zoper isto ocenjevalno poročilo – Meje

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91; Pravilnik za uslužbence Evropske investicijske banke, člena 22 in 41)

2.      Tožbe uradnikov – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Roki – Zahteva po razumnem roku – Spor v zvezi z ocenjevanjem osebja – Začetek teka roka

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91; Pravilnik za uslužbence Evropske investicijske banke, člena 22 in 41)

1.      Pravilnik za uslužbence Evropske investicijske banke uslužbencem Banke priznava možnost, da zahtevajo – preden se obrnejo na sodišče in če to želijo – uvedbo ad hoc postopka, kot je ta pred odborom za pritožbe, prav z namenom, da nepristranski organ, ki deluje zunaj službe zadevnega uradnika, predhodno preveri zakonitost ocenjevalnega poročila, in da celo dosežejo, če je to ustrezno, njegovo popolno spremembo, saj lahko odbor za pritožbe presojo ocenjevalca v celoti nadomesti s svojo presojo.

Drugi postopek, ki je na voljo uslužbencem Banke za izpodbijanje akta, ki bi posegel v njihov položaj, je spravni postopek, ki ga določa in ureja člen 41 Pravilnika za uslužbence.

Ta dva izbirna postopka sicer nista alternativna, saj se med seboj ne izključujeta, zadevni uslužbenec pa ju lahko začne celo hkrati ali neodvisno.

Nadalje se ta izbirna postopka za izpodbijanje, ki se uporabljata v Banki, ne smeta zlorabljati in izvajati v škodo spoštovanja načela pravne varnosti, ki je bistveno jamstvo vsakega upravnega akta, ki ima lahko pravne učinke za njegove naslovnike.

(Glej točke od 85 do 88.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sodba z dne 23. februarja 2001, De Nicola/EIB, T‑7/98, T‑208/98 in T‑109/99, EU:T:2001:69, točka 96.

2.      Uslužbenci Evropske investicijske banke se lahko, podobno kot drugi uslužbenci in uradniki v službi Unije v sporih z njihovo upravo, sklicujejo na dvostopenjsko sodno varstvo v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo upravnih aktov, ki posegajo v njihov položaj. Prva stopnja jim je na voljo neposredno pred Sodiščem za uslužbence, druga stopnja pa jim je na razpolago pred Splošnim sodiščem Evropske unije, in sicer v obliki pritožbe, ki pa je omejena na pravna vprašanja. Nazadnje, izvede se lahko postopek preveritve sodbe, izdane v pritožbenem postopku, vendar se zadnjenavedeni postopek začne na pobudo Sodišča Evropske unije in je v njegovi izključni pristojnosti, zato ni na voljo strankam. Kljub temu morebitna sodba Sodišča, s katero se preveri sodba Splošnega sodišča Evropske unije, izdana v pritožbenem postopku, pomeni dodatno jamstvo glede nadzora nad zakonitostjo zadevnega upravnega akta, kar na koncu koristi strankam.

Nasprotno, kar zadeva spoštovanje načela pravne varnosti, niti določbe primarne zakonodaje Unije, ki urejajo delovanje Banke, niti njen pravilnik za uslužbence ne vsebujejo določb, kot so navedene v členih 90 in 91 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, v katerih so določeni prekluzivni roki za izpodbijanje aktov, ki posegajo v položaj in jih je sprejela Banka, pred sodiščem Unije, tako da je zadevni akt, ki posega v položaj, po izteku teh rokov načeloma mogoče šteti za dokončen.

V zvezi s tem je v sporu med Banko in njenim uslužbencem na področju ocenjevanja osebja rok za predložitev zadeve Sodišču za uslužbence, ki je daljši od osem mesecev in začne teči na dan, ko se zadevnemu uslužbencu sporoči akt, ki posega v položaj, mogoče šteti za razumen rok, vendar pod pogojem, da je, prvič, zadevni uslužbenec morebitni postopek pred odborom za pritožbe zoper navedeni akt začel v razumnem roku in/ali da je, drugič, zadevna oseba morebitno prošnjo za spravni postopek vložila v prav tako razumnem roku, in sicer ob upoštevanju vseh okoliščin v obravnavani zadevi.

(Glej točke od 89 do 91.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba z dne 16. septembra 2013, De Nicola/EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, točka 52.