Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE (samosoudce)

18. prosince 2015

Věc F‑82/12

Carlo De Nicola

v.

Evropská investiční banka (EIB)

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Hodnocení – Nový hodnotící posudek za rok 2007 – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Odmítnutí povýšení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, kterou se C. De Nicola v podstatě domáhá zaprvé zrušení rozhodnutí odvolacího výboru (dále jen „odvolací výbor“) Evropské investiční banky (EIB nebo dále jen „Banka“) ze dne 15. února 2012, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti novému hodnocení jeho výkonu za rok 2007, přičemž toto nové hodnocení vyplývalo ze zrušení hodnotícího posudku za rok 2007 a ze zrušení rozhodnutí o odmítnutí povýšení rozsudkem ze dne 8. března 2011, De Nicola v. EIB (F‑59/09, EU:F:2011:19, zrušený částečně na základě kasačního opravného prostředku rozsudkem ze dne 16. září 2013, De Nicola v. EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461), zadruhé zrušení nového hodnotícího posudku za rok 2007 a „všech souvisejících, následných i předcházejících aktů“, zatřetí zrušení rozhodnutí o povýšení ze dne 29. dubna 2008 týkajících se hodnocení za rok 2007 a začtvrté uložení povinnosti Bance obnovit jeho služební postup a nahradit mu majetkovou i nemajetkovou újmu, kterou údajně utrpěl.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 15. února 2012 se zrušuje. Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních znějících na zrušení nového hodnotícího posudku za rok 2007. Žaloba se ve zbývající části zamítá. Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Hodnocení – Hodnotící posudek – Napadení u odvolacího výboru Banky – Rozsah přezkumu

(Pracovní řád zaměstnanců Evropské investiční banky, článek 22)

2.      Žaloby úředníků – Zaměstnanci Evropské investiční banky – Zrušující rozsudek – Účinky – Povinnost přijmout opatření k výkonu rozsudku – Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího výboru o hodnotícím posudku – Povinnost Banky předložit uvedenému výboru znovu výtky formulované osobou, která podala odvolání

(Článek 266 SFEU)

1.      Skutečnost, že odvolací výbor ustavený Evropskou investiční bankou v oblasti hodnocení zaměstnanců má možnost zrušit jakékoli tvrzení obsažené v hodnotícím posudku zaměstnance Banky, znamená, že uvedený výbor je oprávněn přezkoumat opodstatněnost každého z těchto tvrzení před jeho zrušením. Rozsah této pravomoci tak jednoznačně přesahuje rozsah pouhé pravomoci přezkoumat legalitu a zrušit výrok aktu, jelikož zahrnuje možnost prohlásit neplatnými i důvody pro přijetí jeho výroku bez ohledu na jejich význam ve struktuře odůvodnění uvedeného aktu. Tato úplná přezkumná pravomoc odvolacího výboru je potvrzena pravomocí, jež je mu výslovně přiznána k úpravě konečného hodnocení zásluh, které je výsledkem celkového posouzení výkonu osoby, která podala odvolání. Změna konečného hodnocení zásluh dotčené osoby totiž vyžaduje, aby tento výbor podrobně přezkoumal všechna posouzení zásluh obsažená v napadeném posudku z hlediska existence případného nesprávného právního či skutkového posouzení a aby případně mohl nahradit hodnotitele při novém posouzení těchto zásluh.

Odvolací výbor tedy musí provést úplný přezkum hodnotícího posudku, který je mu předložen, z hlediska opodstatněnosti každého z hodnocení obsažených v tomto posudku, jelikož jeho přezkum není omezen na ověření existence zjevně nesprávného posouzení.

(viz body 47 až 49)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 27. dubna 2012, De Nicola v. EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, bod 41, a ze dne 16. září 2013, De Nicola v. EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Vzhledem k působnosti ustanovení o pravomoci odvolacího výboru ustaveného Evropskou investiční bankou v oblasti hodnocení zaměstnanců může zrušením rozhodnutí uvedeného výboru ze strany unijního soudu vzniknout z administrativního hlediska výhoda ve prospěch osoby, která podala k uvedenému výboru odvolání, a povinnost k tíži Banky předložit odvolacímu výboru znovu výtky formulované osobou, která podala odvolání, aby odvolací výbor mohl správně a v rámci plného rozsahu svých pravomocí rozhodnout o příslušném hodnotícím posudku.

(viz bod 65)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: usnesení ze dne 21. září 2015, De Nicola v. EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, bod 40