Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(enedommer)

18. december 2015

Sag F-82/12

Carlo De Nicola

mod

Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

»Personalesag – ansatte ved EIB – bedømmelse – ny bedømmelsesrapport for 2007 – klageudvalgets afgørelse ulovlig – afslag på forfremmelse – ufornødent at træffe afgørelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, hvorunder Carlo De Nicola bl.a. har nedlagt påstand om for det første annullation af den afgørelse, som klageudvalget (herefter »klageudvalget«) ved Den Europæiske Investeringsbank (EIB eller herefter »Banken«) har truffet den 15. februar 2012 om afslag på hans interne klage over den nye bedømmelse af hans indsats i 2007, idet denne nye bedømmelse følger af annullationen af hans bedømmelsesrapport for 2007 og af annullationen af afgørelsen om afslag på forfremmelse ved dom af 8. marts 2011, De Nicola mod EIB (sag F-59/09, EU:F:2011:19, delvist annulleret efter appel ved dom af 16. september 2013, De Nicola mod EIB, T-264/11 P, EU:T:2013:461), for det andet annullation af den nye bedømmelsesrapport for 2007 og af »alle konnekse, efterfølgende og forudgående retsakter«, for det tredje annullation af afgørelserne om forfremmelse af 29. april 2008 i bedømmelsesproceduren for 2007 og for det fjerde, at banken pålægges at genoprette hans karriere samt betale ham erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som han hævder at have lidt.

Udfald:      Den af klageudvalget ved Den Europæiske Investeringsbank trufne afgørelse af 15. februar 2012 annulleres. Det er ufornødent at træffe afgørelse om påstanden om annullation af den nye bedømmelsesrapport for 2007. I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank. Den Europæiske Investeringsbank bærer sine egne omkostninger og betaler de af Carlo De Nicola afholdte omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – Den Europæiske Investeringsbanks ansatte – bedømmelse – bedømmelsesrapport – anfægtelse for EIB’s klageudvalg – kontrollens rækkevidde

(Vedtægten for de ansatte ved Den Europæiske Investeringsbank, art. 22)

2.      Tjenestemandssager – Den Europæiske Investeringsbanks ansatte – annullationsdom – retsvirkninger – forpligtelse til at træffe foranstaltninger til opfyldelse heraf – dom, som annullerer en afgørelse fra klageudvalget om en bedømmelsesrapport – pligten for EIB til på ny at forelægge nævnte udvalg klagen fra den person, der har indbragt den interne klage

(Art. 266 TEUF)

1.      Den mulighed, som klageudvalget ved Den Europæiske Investeringsbank har på området for bedømmelse af de ansatte, for at annullere enhver oplysning i en ansats bedømmelsesrapport, indebærer, at det nævnte udvalg kan foretage en fornyet bedømmelse af korrektheden af hver og en af disse oplysninger, inden de slettes. Rækkevidden af denne kompetence går klart videre end den blotte kompetence til legalitetskontrol og til at ophæve en bestemmelse i en retsakt, i det omfang den omfatter muligheden for at annullere endog begrundelsen for bestemmelsens vedtagelse, uanset dens betydning for sammenhængen i begrundelsen for retsakten. Den kompetence, som klageudvalget har til fuld kontrol, bekræftes af den kompetence, som det udtrykkeligt er tillagt til at ændre den endelige meritbedømmelse, der er et resultat af den overordnede bedømmelse af indsatsen for den person, der har indbragt den interne klage. En ændring af meritbedømmelsen af den berørte indebærer, at udvalget i detaljer må kontrollere de samlede meritbedømmelser i den anfægtede rapport for så vidt angår spørgsmålet, om der deri foreligger eventuelle faktiske eller retlige bedømmelsesfejl, og at udvalget i givet fald kan træde i bedømmerens sted for at foretage en ny meritbedømmelse.

Klageudvalget skal i sidste ende udøve en fuld kontrol af den bedømmelsesrapport, der er indbragt for det, vedrørende korrektheden af hver og en af bedømmelserne i denne rapport, idet dets kontrol ikke er begrænset til at efterprøve, om der foreligger et åbenbart urigtigt skøn.

(jf. præmis 47-49)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: dom af 27. april 2012, De Nicola mod EIB, T-37/10 P, EU:T:2012:205, præmis 41, og af 16. september 2013, De Nicola mod EIB, T-618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Henset til anvendelsesområdet for bestemmelserne vedrørende den kompetence, som klageudvalget ved Den Europæiske Investeringsbank har på området for bedømmelse af de ansatte, kan Unionens retsinstansers annullation af en afgørelse truffet af dette udvalg medføre en fordel på det administrative plan for den person, der har indbragt den interne klage, og følgelig pålægge Banken på ny at forelægge klageudvalget denne persons klage med henblik på, at klageudvalget korrekt og under udøvelse af sin fulde kompetence kan træffe afgørelse om den pågældende bedømmelsesrapport.

(jf. præmis 65)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: kendelse af 21. september 2015, De Nicola mod EIB, T-848/14 P, EU:T:2015:719, præmis 40