Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(w składzie jednego sędziego)

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Sprawa F‑82/12

Carlo De Nicola

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI)

Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Sprawozdanie z oceny (2007) – Niezgodność z prawem decyzji komisji odwoławczej – Odmowa awansu – Umorzenie postępowania

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, w której C. De Nicola żąda zasadniczo, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji komisji odwoławczej (zwanej dalej „komisją odwoławczą”) Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI lub zwanego dalej „Bankiem”) z dnia 15 lutego 2012 r. oddalającej jego odwołanie od nowej oceny jego wyników pracy w 2007 r., która to nowa ocena wynikała ze stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za 2007 r. i stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie awansu wyrokiem z dnia 8 marca 2011 r., De Nicola/EBI (F‑59/09, EU:F:2011:19, uchylonym w części w wyniku odwołania wyrokiem z dnia 16 września 2013 r., De Nicola/EBI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461), po drugie, stwierdzenia nieważności nowego sprawozdania z oceny za 2007 r. oraz „wszystkich aktów wiążących się z tym sprawozdaniem, następujących po nim i poprzedzających je”, po trzecie, stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie awansu z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczących postępowania w sprawie awansu w 2007 r., oraz po czwarte, nakazania Bankowi odtworzenia jego kariery zawodowej oraz zasądzenia od niego na swą rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesioną w jego ocenie szkodę i doznaną krzywdę.

Orzeczenie:      Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 15 lutego 2012 r. Umarza się postępowanie w przedmiocie żądań dotyczących stwierdzenia nieważności nowego sprawozdania z oceny za 2007 r. W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Zakwestionowanie przed komisją odwoławczą Banku – Zakres kontroli

(regulamin pracowniczy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, art. 22)

2.      Skargi urzędników – Pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Wyrok stwierdzający nieważność – Skutki – Obowiązek podjęcia działań zapewniających wykonanie wyroku – Wyrok stwierdzający nieważność decyzji komisji odwoławczej w sprawie sprawozdania z oceny – Obowiązek ponownego poddania tej komisji przez Bank sprzeciwu złożonego przez składającego odwołanie

(art. 266 TFUE)

1.      Przysługująca komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w obszarze oceny członków personelu możliwość unieważnienia jakiegokolwiek stwierdzenia zawartego w sprawozdaniu z oceny członka personelu Banku oznacza, że komisja ta jest upoważniona do dokonania ponownej oceny zasadności poszczególnych stwierdzeń przed ich uchyleniem. Zakres tej kompetencji jasno wykracza tym samym poza samo uprawnienie do kontroli zgodności z prawem i do unieważnienia części dyspozytywnej aktu, ponieważ obejmuje on możliwość unieważnienia uzasadnienia, na którego podstawie przyjęto dane rozstrzygnięcie, bez względu na jego wagę w ogólnym kontekście systemowym uzasadnienia tego aktu. To pełne uprawnienie kontrolne komisji odwoławczej znajduje potwierdzenie w wyraźnie przyznanej jej kompetencji do zmiany końcowej oceny osiągnięć wynikającej z ogólnej oceny wyników pracy składającego odwołanie. Zmiana oceny za osiągnięcia zainteresowanego oznacza bowiem, że omawiana komisja kontroluje szczegółowo wszystkie oceny osiągnięć zawarte w kwestionowanym sprawozdaniu pod kątem ewentualnych błędów w ocenie okoliczności faktycznych lub prawnych i że może ona w razie potrzeby zastąpić oceniającego w celu dokonania ponownej oceny osiągnięć.

Ostatecznie komisja odwoławcza powinna dokonać pełnej kontroli przedłożonego jej sprawozdania z oceny w przedmiocie zasadności każdej z ocen zawartych w tym sprawozdaniu, ponieważ jej kontrola nie ogranicza się do sprawdzenia, czy wystąpił oczywisty błąd w ocenie.

(zob. pkt 47–49)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, wyroki: z dnia 27 kwietnia 2012 r., De Nicola/EBI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, pkt 41; z dnia 16 września 2013 r., De Nicola/EBI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Biorąc pod uwagę zakres przepisów dotyczących kompetencji komisji odwoławczej ustanowionej w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego w obszarze oceny członków personelu, stwierdzenie nieważności przez sąd Unii decyzji tej komisji może w kontekście administracyjnym przysporzyć składającemu odwołanie przed wspomnianą komisją korzyść i zobowiązać Bank do ponownego poddania komisji odwoławczej złożonego przez składającego odwołanie sprzeciwu, aby komisja odwoławcza mogła właściwie i z wykorzystaniem pełni swych uprawnień wypowiedzieć się w przedmiocie rozpatrywanego sprawozdania z oceny.

(zob. pkt 65)

Odesłanie

Sąd Unii Europejskiej, postanowienie z dnia 21 września 2015 r., De Nicola/EBI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, pkt 40