Language of document : ECLI:EU:F:2015:151

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

15 декември 2015 година

Съединени дела F‑101/14, F‑102/14 и F‑103/14

Nicole Clarke и др.

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, модели и дизайни) (СХВП)

„Публична служба — Срочно наети служители — Персонал на СХВП — Договор, сключен за определен срок, който съдържа клауза за прекратяване — Клауза, която предвижда прекратяване на договора в случай че служителят не е включен в списъка с резерви от конкурс — Дата, от която клаузата за прекратяване поражда действие — Конкурси на общо основание OHIM/AD/01/13 и OHIM/AST/02/13“

Предмет:      Жалби, подадени на основание член 270 ДФЕС, с които г‑жа Clarke, г‑жа Dickmanns и г‑жа Papathanasiou искат по същество отмяна на решенията от 28 ноември 2013 г., с които председателят на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (наричана по-нататък „СХВП“ или „Службата“) е решил, че съгласно съдържащата се в договорите им на срочно наети служители клауза за прекратяване невключването им в списъка с резерви от конкурси на общо основание OHIM/AD/01/13 и OHIM/AST/02/13 би следвало да доведе до прекратяване на трудовите им правоотношения със Службата

Решение:      Отхвърля жалбите. Г‑жа Clarke, г‑жа Papathanasiou и г‑жа Dickmanns понасят направените от тях съдебни разноски и половината от съдебните разноски на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели). Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) понася половината от направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Решение за прилагане на клауза за прекратяване на договор на срочно нает служител, която поставя запазването на трудовото правоотношение в зависимост от условието служителят да бъде включен в списъка с резерви от конкурс на общо основание — Включване

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Прекратяване на договор, сключен за определен срок — Договор, който съдържа клауза за прекратяване, приложима в случай на невключване в списък с резерви, изготвен след провеждането на конкурс на общо основание със специализация в областта на индустриалната собственост — Обявление за конкурс, в което се предвижда специализация в областта на интелектуалната собственост — Приложимост на клаузата

3.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен и класиране в стъпка — Срочно нает служител, назначен като длъжностно лице — Отчитане на професионалния опит като бивш срочно нает служител — Липса — Невъзможност за позоваване на принципа на равно третиране

(член 32 от Правилника за длъжностните лица и член 5, параграф 4 от приложение XIII; член 8 от Условията за работа на другите служители)

4.      Длъжностни лица — Срочно наети служители — Назначаване — Договор, сключен за определен срок, който съдържа клауза за прекратяване в случай на невключване на служителя в списъка с резерви от конкурс на общо основание — Възстановяване на срочно нает служител на предишната работа след отмяна на решението за прилагане на клаузата за прекратяване — Възстановяване на служител на предишната работа в рамките на нов договор — Възстановяване на предишната работа, което не следва да се разглежда като последващо подновяване на договор, сключен за определен срок

(член 2, букви а) и б), и член 8, първа и втора алинея от Условията за работа на другите служители; клауза 5, параграф 1 от приложението към Директива 1999/70 на Съвета)

1.      Съгласно член 90, параграф 2 от Правилника както предварителната административна жалба, така и жалбата по съдебен ред трябва да бъдат подадени срещу увреждащ акт, пораждащ обвързващи правни последици, които могат да засегнат пряко и непосредствено интересите на жалбоподателя, като променят съществено неговото правно положение.

Ето защо решението спрямо заинтересованото лице да се приложи клаузата за прекратяване, която се съдържа в неговия договор като срочно нает служител, поради публикуването на обявление за конкурс, може да го увреди, доколкото въз основа на подобна клауза запазването на трудовото му правоотношение зависи от включването на неговото име в списъка с резерви от посочения в обявлението конкурс. Това е така по-конкретно като се има предвид обстоятелството, че заинтересованото лице е в положение на несигурност по въпроса дали ще фигурира в списъка с резерви, изготвен след провеждане на този конкурс на общо основание, организиран от Европейската служба за подбор на персонала.

(вж. т. 44 и 45)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решение от 13 юли 2000 г., Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, EU:T:2000:191, т. 37

Общ съд — решение от 20 май 2010 г., Комисия/Violetti и др., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, т. 46

Съд на публичната служба — решение от 14 април 2011 г., Clarke и др./СХВП, F‑82/08, EU:F:2011:45, т. 54, 74, 76 и 81

2.      Формулирането на клауза за прекратяване, която се съдържа в договора на срочно нает служител и предвижда прекратяване на договора, в случай че служителят не е включен в списъка с резерви от следващия конкурс на общо основание в неговата функционална група със специализация в сферата на индустриалната собственост, организиран от Европейската служба за подбор на персонала, не може обаче по принцип да изключи възможността конкурс, организиран в сферата на интелектуалната собственост, да е надлежно обхванат от предвиденото в договора на посочения служител, доколкото специализацията по индустриална собственост е неразделна част от областта на интелектуалната собственост.

Ето защо обявление за конкурс, предвиждащо специализация в областта на интелектуалната собственост, може да бъде обхванато от предвиденото в клаузата за прекратяване не само с оглед на съдържанието на посоченото обявление, което установява теоретичната рамка на изпитите, но и като се държи сметка за действителните условия за провеждането им, като тези условия се преценяват с оглед на представените пред съда доказателства и предвид изложеното от страните по време на устните състезания.

(вж. т. 57)

3.      Решение за прилагане на клауза за прекратяване, съдържаща се в договора на срочно наетия служител, която поставя запазването на неговото трудово правоотношение в зависимост от включването му в списъка с резерви от конкурс на общо основание, не води нито пряко, нито непосредствено до титуляризирането на заинтересованото лице във функционалната група и степен, за които е обявен конкурсът. Следователно заинтересованото лице не може да твърди с основание, че подобно решение би нарушило принципа на равно третиране, тъй като то би довело до титуляризирането му в същата степен като начинаещите служители, въпреки професионалния му опит.

Във всички случаи единствено заинтересованото лице носи отговорността за решението да бъде част от публичната служба на Съюза, било чрез конкурс, било чрез поемане на ангажимент в рамките на договор, като това решение може да се отрази върху кариерата като длъжностно лице на бивш договорно нает служител, без тези последици да могат да се припишат на органа по назначаването. Това е така, защото не може да се допусне принципът на равно третиране на кандидатите в даден конкурс да бъде нарушен поради наличието на различия, произтичащи от специфични за всеки кандидат обстоятелства.

(вж. т. 94)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решение от 5 април 2005 г., Hendrickx/Съвет, T‑376/03, EU:T:2005:116, т. 33

Съд на публичната служба — решение от 17 октомври 2013 г., Василев/Комисия, F‑77/12, EU:F:2013:150, т. 31

4.      Служител, обвързан с несигурен договор, който съдържа клауза за прекратяване, позволяваща на администрацията да го прекрати, ако служителят не се представи успешно на конкурс на общо основание, не може да бъде принуден да оспорва подобна клауза от момента на подписване на договора. Тъй като включването на клауза за прекратяване е предмет на сложна операция, включваща определен брой решения с индивидуален или общ характер, трябва да е възможно съответният служител да постави под въпрос инцидентно законосъобразността на посочената клауза, съдържаща се в протокола за неговото възстановяване на предишната работа, дори да е с индивидуален характер, при приемането от страна на администрацията на решението за привеждане в действие на посочената клауза спрямо него.

Що се отнася до служител, чието възстановяване на предишната работа е решено въз основа на член 266 ДФЕС в изпълнение на съдебно решение за отмяна на решението за прилагане спрямо него на посочената клауза за прекратяване, подобно възстановяване се извършва в рамките на неговия предишен договор на срочно нает служител, а не в рамките на нов договор. В резултат на възстановяването засегнатият служител е поставен с обратно действие в рамките на изпълнението на посочения договор, считано от датата на влизане в сила на решението за прекратяване. Когато посоченият договор се разглежда като първо подновяване по смисъла на разпоредбите на член 8, първа алинея от Условията за работа на другите служители, протоколът за възстановяване на предишната работа не може да представлява второ подновяване по смисъла на същите тези разпоредби.

Що се отнася до служител, който е възстановен на предишната работа въз основа на нов договор, правилото, предвидено в член 8, първа алинея от Условията за работа на другите служители, се отнася до положението на временно нает служител, който, след като е сключил два последователни договора за определен срок, без прекъсване продължава трудовото си правоотношение с определена институция или агенция. Поради това протоколът за възстановяване на предишната работа на този служител не може да представлява последващо подновяване по смисъла на член 8, първа алинея от Условията на първи договор на срочно нает служител по член 2, буква а) от тези условия, тъй като трудовото правоотношение на служителя е било прекъснато поради прекратяването на неговия предишен договор почти две години преди подписването на посочения протокол.

По съображения за изчерпателност, що се отнася до тълкуването на член 8, първа алинея от Условията за работа на другите служители, с оглед на целите на Директива 1999/70 относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), тази разпоредба е насочена към ограничаване на използването на последователни договори на срочно нает служител и във всички случаи попада сред мерките, посочени в клауза 5, параграф 1 от това рамково споразумение, които могат да предотвратят злоупотребата, произтичаща от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения.

(вж. т. 104 и 106—110)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — решение от 15 септември 2011 г., Bennett и др./СХВП, F‑102/09, EU:F:2011:138, т. 65, 80, 105, 106 и 112