Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2016-0061\tra-doc-pl-req_comm-t-0061-2016-201601655-02_01.doc

Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2016 r. – Coca-Cola / EUIPO – Mitico (Master)

(Sprawa T-61/16)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: S. Malynicz i S. Baran, barristers; D. Stone i A. Dykes, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaszek, Syria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico)

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny „Master” – zgłoszenie nr 9 091 612

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie R 1251/2015-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO oraz zgłaszającego unijny znak towarowy własnymi kosztami oraz kosztami strony skarżącej, jakie poniosła ona na każdym etapie postępowania w sprawie sprzeciwu oraz postępowania odwoławczego, w tym kosztami, jakie poniosła w niniejszym postępowaniu.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 5 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

Naruszenie art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009.

____________