Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 февруари 2016 г. — Wisniewski/Комисия

(Дело F-29/14)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 184, 16.6.2014 г., стр. 44