Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 24. februára 2016 – Coca-Cola/ÚHVT (Tvar fľaše s krivkami bez rýh)

(vec T-411/14)1

(„Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva – Tvar fľaše s krivkami bez rýh – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti na základe používania – Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Coca-Cola Company (Atlanta, Spojené štáty) (v zastúpení: D. Stone, A. Dykes, solicitors, a S. Malynicz, barrister)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Geroulakos a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 27. marca 2014 (vec R 540/2013-2) týkajúcemu sa prihlášky trojrozmerného označenia, ktoré predstavuje tvar fľaše s krivkami, ako ochrannej známky Spoločenstva

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

The Coca-Cola Company je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014.