Language of document :

Преюдициално запитване от Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 29 януари 2016 г. — „SEGRO“ Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

(Дело C-52/16)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: „SEGRO“ Kft.

Ответник: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 49 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 17 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, аналогична на оспорваната в главното производство, в която, без да се вземат предвид други критерии, се установява задължително заличаване на вписването на права на ползване и плодоползване, с които са обременени земеделски недвижими имоти, регистрирани на името на търговски дружества или физически лица, които не са близки родственици на собственика, без в същото време да предвиди в полза на носителите на погасени права на ползване и плодоползване, обезщетение за имуществените загуби, което, макар да не е дължимо поради прекратяване на договор между страните, черпи основанието си от валидни договори?

Трябва ли членове 49 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 17 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, в която, без да се вземат предвид други критерии, се установява задължително заличаване на вписването на права на ползване и плодоползване, с които са обременени земеделски недвижими имоти, регистрирани по силата на договори, сключени преди 30 април 2014 г., на името на търговски дружества или физически лица, които не са близки родственици на собственика и в същото време предвижда в полза на носителите на погасени права на ползване и плодоползване, обезщетение за имуществените загуби, което, макар да не е дължимо поради прекратяване на договор между страните, черпи основанието си от валидни договори?

____________