Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 29. ledna 2016 – „SEGRO“ Kft. v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

(Věc C-52/16)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: „SEGRO“ Kft.

Žalovaný: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

Předběžné otázky

Musí se články 49 a 63 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 17 a 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, která je obdobná právní úpravě zpochybněné v původním řízení, jež – bez přihlédnutí k dalším kritériím − stanoví povinnost vymazat zápis požívacího a užívacího práva k zemědělskému nemovitému majetku, která byla zaregistrována na jméno obchodních společností nebo fyzických osob, jež nejsou blízkými rodinnými příslušníky vlastníka, aniž by současně nařizovala, aby bylo držitelům zaniklého požívacího a užívacího práva poskytnuto vyrovnání majetkových ztrát, jež má základ v platných smlouvách, i když není vymahatelné v rámci vypořádání účtů mezi smluvními stranami?

Musí se články 49 a 63 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 17 a 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, jež – bez přihlédnutí k dalším kritériím − stanoví povinnost vymazat zápis požívacího a užívacího práva k zemědělskému nemovitému majetku, která byla na základě smluv uzavřených v době před 30. dubnem 2014 zaregistrována na jméno obchodních společností nebo fyzických osob, které nejsou blízkými rodinnými příslušníky vlastníka, přičemž současně nařizuje, aby bylo držitelům zaniklého požívacího a užívacího práva poskytnuto vyrovnání majetkových ztrát, jež má základ v platných smlouvách, i když není vymahatelné v rámci vypořádání účtů mezi smluvními stranami?

____________