Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 29. januára 2016 – „SEGRO“ Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

(vec C-52/16)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: „SEGRO“ Kft.

Žalovaný: Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 49 a 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 17 a 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, analogickej právnej úprave spochybnenej v pôvodnom konaní, ktorá – bez ohľadu na ďalšie kritériá – stanovuje povinnosť zrušiť zápis práva na užívanie poľnohospodárskeho pozemku a požívanie jeho plodov a úžitkov, ktoré bolo zapísané v prospech spoločností alebo fyzických osôb, ktoré nie sú blízkymi osobami vlastníka pozemku, pričom zároveň nestanovuje, aby bola vlastníkom zaniknutého práva na užívanie pozemku a požívanie jeho plodov a úžitkov poskytnutá náhrada majetkových škôd, ktorá vyplýva z platných zmlúv, aj keď nie je vymáhateľná v rámci vzájomného vyrovnania sa medzi zmluvnými stranami?

2.    Majú sa články 49 a 63 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 17 a 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, analogickej právnej úprave spochybnenej v pôvodnom konaní, ktorá – bez ohľadu na ďalšie kritériá – stanovuje povinnosť zrušiť zápis práva na užívanie poľnohospodárskeho pozemku a požívanie jeho plodov a úžitkov, ktoré bolo na základe zmlúv uzatvorených v období pred 30. aprílom 2014 zapísané v prospech spoločností alebo fyzických osôb, ktoré nie sú blízkymi osobami vlastníka pozemku, pričom zároveň nestanovuje, aby bola vlastníkom zaniknutého práva na užívanie pozemku a požívanie jeho plodov a úžitkov poskytnutá náhrada majetkových škôd, ktorá vyplýva z platných zmlúv, aj keď nie je vymáhateľná v rámci vzájomného vyrovnania sa medzi zmluvnými stranami?

____________