Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Biróság (Ungern) den 29 januari 2016 – ”SEGRO” Kft. mot Vas Megeyi Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

(Mål C-52/16)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Biróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: ”SEGRO” Kft.

Motpart: Vas Megeyi Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 49 FEUF och 63 FEUF och artiklarna 17 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat såsom den i det nationella målet, vilken – utan att beakta andra kriterier – inför en skyldighet att ur fastighetsregistret stryka registreringen av nyttjanderätter till jordbruksfastigheter för kommersiella bolag och för fysiska personer som inte är närstående till ägaren, utan att samtidigt stadga om ersättning till de före detta nyttjanderättshavarna för deras ekonomiska förluster, en ersättning som fastän den inte kan utkrävas inom ramen för avtalsförhållandet ändå har sin grund i giltiga avtal?

Ska artiklarna 49 FEUF och 63 FEUF och artiklarna 17 och 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de utgör hinder för lagstiftning i en medlemsstat som – utan att beakta andra kriterier – inför en skyldighet att ur fastighetsregistret stryka registreringen av nyttjanderätter till jordbruksfastigheter för kommersiella bolag och för fysiska personer som är närstående till ägaren, vilka grundade sig på avtal som ingicks före den 30 april 2014, samtidigt som den stadgar om ersättning till de före detta nyttjanderättshavarna för deras ekonomiska förluster, en ersättning som fastän den inte kan utkrävas inom ramen för avtalsförhållandet ändå har sin grund i giltiga avtal?

____________