Language of document : ECLI:EU:F:2016:10

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2016. gada 5. februārī

Lieta F‑96/14

Hilde Bulté un Tom Krempa

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Miruša bijušā ierēdņa tiesību pārņēmēji – Pensijas – Apgādnieka zaudējuma pensijas – Civildienesta noteikumu 85. pants – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Maksājuma prettiesiskums – Maksājuma prettiesiskuma acīmredzamība – Neesamība

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru H. Bulté un T. Krempa būtībā lūdz atcelt Eiropas Komisijas 2013. gada 22. novembra lēmumu grozīt ar atpakaļejošu spēku no 2010. gada 1. augusta pensijas, kuras tie saņem kā miruša bijušā ierēdņa tiesību pārņēmēji, un atgūt summas, kas viņiem ir tikušas nepamatoti samaksātas kopš šī datuma

Nolēmums      Atcelt Eiropas Komisijas 2013. gada 22. novembra lēmumu, kāds tas izriet no Individuālo tiesību pārvaldības un aprēķināšanas biroja šīs pašas dienas paziņojuma, grozīt ar atpakaļejošu spēku no 2010. gada 1. augusta pensijas, kas attiecīgi piešķirtas H. Bulté un T. Krempa kā miruša bijušā ierēdņa tiesību pārņēmējiem, un atgūt summas, kas viņiem laikposmā no 2010. gada 1. augusta līdz 2013. gada novembrim ir tikušas samaksātas nepamatoti. Eiropas Komisija atmaksā H. Bulté un T. Krempa summas, ko tā, pamatodamās uz šīs rezolutīvās daļas 1) punktā minēto lēmumu, ieturējusi no viņu attiecīgajām pensijām. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Nepamatotu maksājumu atgūšana – Nosacījumi – Acīmredzami nepamatots maksājums – Kritēriji

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. punkts; Civildienesta noteikumu 85. pants)

No Civildienesta noteikumu 85. panta pirmās daļas izriet, ka, lai varētu atgūt nepamatoti izmaksātu summu, ir jāiesniedz pierādījumi vai nu tam, ka tās saņēmējs patiešām zināja, ka maksājums nav likumīgs, vai arī tam, ka nelikumība bija tik acīmredzama, ka maksājuma saņēmējs nevarēja par to nezināt.

Izteiciens “nepārprotami”, kas raksturo maksājuma prettiesiskumu Civildienesta noteikumu 85. panta pirmās daļas izpratnē, nozīmē nevis to, ka nepamatota maksājuma saņēmējs ir atbrīvots no jebkādiem apzināšanas vai kontroles centieniem, bet gan to, ka šī atgūšana ir piemērojama tad, ja runa ir par kļūdu, kuru ierēdnis būtu pamanījis, izrādot parastu rūpību. Tāpat kā ierēdnis ir personīgi ieinteresēts pārbaudīt viņam ik mēnesi veicamos maksājumus, apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējam tāpat ir jāpilda rūpības pienākums un tiek uzskatīts, ka viņš zina noteikumus, kuri regulē maksājumus, uz kuriem viņam ir tiesības.

Turklāt nav vajadzīgs, lai ieinteresētā persona, izpildot tai uzlikto rūpības pienākumu, varētu precīzi noteikt administrācijas pieļautās kļūdas apjomu. Šajā ziņā pietiek ar to, ka tai ir šaubas par attiecīgo maksājumu pamatotību, lai tai rastos pienākums vērsties pie administrācijas, lai tā varētu veikt vajadzīgās pārbaudes.

Civildienesta noteikumu 85. pantā atzītās Savienības iestāžu tiesības atgūt nepamatoti izmaksātas summas ir jālīdzsvaro ar to pienākumu nodrošināt pārvaldībai pakļauto personu tiesības uz labu pārvaldību. Šīs Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā paredzētās tiesības ir pamats rūpības pienākumam, kā rezultātā kompetentai iestādei ir pienākums pārbaudīt un attiekties ar rūpību un uzmanību pret lietas materiāliem, kas attiecas uz pārvaldībai pakļauto personu mantiskajām tiesībām, tostarp apgādnieka zaudējuma pensijām.

(skat. 46., 48., 50. un 51. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedums, 1979. gada 11. jūlijs, Broe/Komisija, 252/78, EU:C:1979:186, 13. punkts.

Pirmās instances tiesa: spriedumi, 2002. gada 5. novembris, Ronsse/Komisija, T‑205/01, EU:T:2002:269, 46. punkts, un 2005. gada 29. septembris, Thommes/Komisija, T‑195/03, EU:T:2005:344, 124. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedumi, 2008. gada 9. septembris, Ritto/Komisija, F‑18/08, EU:F:2008:110, 29. un 31. punkts, un 2013. gada 21. novembris, Roulet/Komisija, F‑72/12 un F‑10/13, EU:F:2013:184, 46., 48. un 50. punkts.