Language of document : ECLI:EU:F:2016:10

EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOLS DOM

(tredje avdelningen)

den 5 februari 2016

Mål F‑96/14

Hilde Bulté och Tom Krempa

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – En avliden före detta tjänstemans rättsinnehavare – Pensioner – Efterlevandepensioner – Artikel 85 i tjänsteföreskrifterna – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Felaktigt utbetalt belopp – Uppenbart felaktig utbetalning – Föreligger ej”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Hilde Bulté och Tom Krempa har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara det beslut som meddelades av Europeiska kommissionen den 22 november 2013 om att med retroaktiv verkan från den 1 augusti 2010 revidera de pensioner som de har rätt till i egenskap av en avliden före detta tjänstemans rättsinnehavare och återkräva de belopp som felaktigt utbetalats till dem sedan den dagen.

Avgörande:      Europeiska kommissionens beslut av den 22 november 2013, såsom det framgår av meddelandet från Byrån för löneadministration och individuella ersättningar samma dag, att med retroaktiv verkan från den 1 augusti 2010 revidera de pensioner som beviljats Hilde Bulté och Tom Krempa, i egenskap av en avliden före detta tjänstemans rättsinnehavare, och att återkräva de belopp som felaktigt betalats till dem för perioden 1 augusti 2010-november 2013 ogiltigförklaras. Europeiska kommissionen förpliktas att till Hilde Bulté och Tom Krempa återbetala de belopp som tagits från deras respektive pensioner med tillämpning av det beslut som avses i punkt 1 i detta domslut. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Återbetalning av felaktigt utbetalda belopp – Villkor – Uppenbart felaktig utbetalning – Kriterier

(Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 41; tjänsteföreskrifterna, artikel 85)

Av artikel 85 första stycket i tjänsteföreskrifterna framgår att felaktigt utbetalda belopp kan återkrävas bara om det bevisas antingen att mottagaren av beloppet faktiskt känt till att betalningen är felaktig, eller att felet är så uppenbart att mottagaren måste ha känt till det.

Uttrycket ”så uppenbart” i artikel 85 i tjänsteföreskrifterna innebär inte att den tjänsteman som mottar ett felaktigt utbetalat belopp inte behöver göra den minsta tanke- eller kontrollansträngning, utan att beloppet ska återkrävas om det rör sig om ett fel som inte undgår en normalt omsorgsfull tjänsteman. Såsom en tjänsteman har ett personligt intresse av att kontrollera de betalningar som månatligen utbetalas till honom ska nämligen en mottagare av efterlevandepension också uppfylla ett aktsamhetskrav och förutsätts känna till de bestämmelser som gäller i fråga om de ekonomiska ersättningar som denne har rätt till.

Det är inte nödvändigt att den berörde tjänstemannen när han eller hon fullgör den omsorgsplikt som åligger honom eller henne exakt kan avgöra omfattningen av det fel som administrationen har begått. Det räcker att han eller hon hyser tvivel om huruvida utbetalningarna i fråga är välgrundade för att vederbörande ska vara tvungen att uppmärksamma administrationen på detta, så att denna kan vidta nödvändiga kontroller.

Unionsinstitutionernas rätt, enligt artikel 85 i tjänsteföreskrifterna, att återkräva de belopp som felaktigt utbetalats ska vägas mot deras skyldighet att säkerställa de enskildas rätt till en god förvaltning. Denna rätt, som fastställs i artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, innebär ett krav på aktsamhet enligt vilket den behöriga institutionen med noggrannhet och vaksamhet ska pröva ärenden som rör enskildas ekonomiska rättigheter, däribland efterlevandepensioner.

(se punkterna 46, 48, 50 och 51)

Hänvisning till

Domstolen: dom av den 11 juli 1979, Broe/kommissionen, 252/78, EU:C:1979:186, punkt 13

Tribunalen: dom av den 5 november 2002, Ronsse/kommissionen, T‑205/01, EU:T:2002:269, punkt 46, och dom av den 29 september 2005, Thommes/kommissionen, T‑195/03, EU:T:2005:344, punkt 124

Personaldomstolen: dom av den 9 september 2008, Ritto/kommissionen, F‑18/08, EU:F:2008:110, punkterna 29 och 31, och dom av den 21 november 2013, Roulet/kommissionen, F‑72/12 och F‑10/13, EU:F:2013:184, punkterna 46, 48 och 50