Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 10 март 2016 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

(Дело C-94/14)1

(Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Процедура за европейска заповед за плащане — Регламент (ЕО) № 1896/2006 — Членове 17 и 20 — Задължения на юрисдикция, сезирана да определи юрисдикцията, териториално компетентна да се произнесе в производството след подаването на възражение от ответника срещу европейската заповед за плащане — Компетентност на юрисдикциите на държавата членка по произход на европейската заповед за плащане — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Вземане, основано на правото на обезщетение при закъснение на полет по Регламент (ЕО) № 261/2004)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Ищец: Flight Refund Ltd

Ответник: Deutsche Lufthansa AG

Диспозитив

Правото на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства, при които юрисдикция е сезирана с производство като главното, с което се иска да се определи териториално компетентната юрисдикция на държавата членка по произход на европейска заповед за плащане и да се разгледа международната компетентност на юрисдикциите на тази държава членка да се произнесат по делото за вземането, предмет на заповедта за плащане, срещу която ответникът е подал възражение в предвидения за тази цел срок:

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане не указва правомощията и задълженията на тази юрисдикция и следователно на основание член 26 от същия регламент разглежданите процесуални въпроси се регулират от националното законодателство на държавата членка,

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела налага въпросът за международната компетентност на юрисдикциите на държавата членка по произход на европейската заповед за плащане да се разреши по процесуални правила, които позволяват гарантирането на полезното действие на разпоредбите на същия регламент и правото на защита, като по този въпрос следва да се произнесе запитващата юрисдикция или юрисдикция, която тя определи като териториално и материално компетентна да разгледа в редовно гражданско производство спор за вземане като това в главното производство,

ако юрисдикция като запитващата се произнася по международната компетентност на юрисдикциите на държавата членка по произход на европейска заповед за плащане и приеме, че съгласно критериите по Регламент № 44/2001 те имат такава, посоченият регламент и Регламент № 1896/2006 я задължават да тълкува националното право в смисъл, че ѝ позволява да установи или да определи коя юрисдикция е териториално и материално компетентна да разгледа делото, а

ако приеме, че международна компетентност липсва, юрисдикция като запитващата не е длъжна служебно да извърши преглед на заповедта за плащане по аналогия с член 20 от Регламент № 1896/2006.

____________

1 ОВ C 142, 12.5.2014 г.