Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 10 mars 2016 (begäran om förhandsavgörande från Kúria - Ungern) – Flight Refund Ltd mot Deutsche Lufthansa AG.

(Mål C-94/14)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Civilrättsligt samarbete – Europeiskt betalningsföreläggande – Förordning (EG) nr 1896/2006 – Artiklarna 17 och 20 – Skyldigheter som åligger den domstol som har att utse en territoriellt behörig domstol för det tvistemål som uppkommit till följd av att svaranden bestritt ett europeiskt betalningsföreläggande – Behörigheten hos domstolarna i ursprungsmedlemsstaten för det europeiska betalningsföreläggandet – Förordning (EG) nr 44/2001 – Fordran avseende kompensation med anledning av försenade flygningar i enlighet med förordning (EG) nr 261/2004)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Flight Refund Ltd

Svarande: Deutsche Lufthansa AG

Domslut

Unionsrätten ska tolkas så, att under sådana omständigheter där en domstol, såsom i det nationella målet, har att utse en territoriellt behörig domstol i ursprungmedlemsstaten för det europeiska betalningsföreläggandet och under dessa omständigheter prövar huruvida domstolarna i denna medlemsstat är internationellt behöriga att pröva tvistemålet angående den fordran som ligger till grund för ett sådant betalningsföreläggande, som bestritts av svaranden inom den föreskrivna fristen, gäller följande:

eftersom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande inte innehåller några uppgifter om denna domstols befogenheter och skyldigheter, ska dessa processuella frågor, med tillämpning av artikel 26 i förordningen, regleras enligt nationell rätt i denna medlemsstat,

enligt rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska frågan om den internationella behörigheten hos domstolarna i ursprungsmedlemsstaten för det europeiska betalningsföreläggandet avgöras med tillämpning av processregler som gör det möjligt att garantera den ändamålsenliga verkan med bestämmelserna i denna förordning samt rätten till försvar, oavsett om det är den hänskjutande domstolen eller en domstol som utses av den hänskjutande domstolen såsom territoriellt och materiellt behörig att pröva en sådan fordran som den som är aktuell i det nationella målet, i ett vanligt tvistemål, som ska pröva denna fråga,

för det fall en domstol såsom den hänskjutande domstolen prövar den internationella behörigheten hos domstolarna i ursprungsmedlemsstaten för det europeiska betalningsföreläggandet och slår fast att dessa domstolar är behöriga mot bakgrund av de kriterier som anges i förordning nr 44/2001, krävs det enligt nämnda förordning och förordning nr 1896/2006 att denna domstol tolkar nationell rätt på så sätt att nationell rätt kan identifiera eller utse en domstol som är territoriellt och materiellt behörig att pröva tvistemålet, och

för det fall en domstol såsom den hänskjutande domstolen slår fast att sådan internationell behörighet saknas, är den inte skyldig att, analogt med artikel 20 i förordning nr 1896/2006, ex officio göra en förnyad prövning av betalningsföreläggandet.

____________

(1 ) EUT C 142, 12.5.2014.