Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 10. marta spriedums – HeidelbergCement AG/Eiropas Komisija

(lieta C-247/14  P) 1

Apelācija – Konkurence – “Cementa un saistītu produktu” tirgus – Administratīvais process – Regula (EK) Nr. 1/2003 – 18. panta 1. un 3. punkts – Lēmums par informācijas pieprasīšanu – Pamatojums – Pieprasījuma precizitāte

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: HeidelbergCement AG (pārstāvji – U. Denzel, C. von Köckritz un P. Pichler, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Kellerbauer, L. Malferrari un R. Sauer)

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedumu lietā HeidelbergCement/Komisija (T-302/11, EU:T:2014:128);

atcelt Komisijas 2011. gada 30. marta Lēmumu C(2011) 2361, galīgā redakcija, par Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punkta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/39520 – Cements un ar to saistītie produkti);

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina HeidelbergCement AG tiesāšanās izdevumus lietā T-302/11, kas radušies gan pirmajā instancē, gan apelācijas tiesvedībā.

____________

1     OV C 223, 14.7.2014.