Language of document :

Üldkohtu 16. märtsi 2016. aasta otsus – Dextro Energy versus komisjon

(kohtuasi T-100/15)1

(Tarbijakaitse – Määrus (EÜ) nr 1924/2006 – Toidu kohta esitatavad tervisealased väited, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited – Keeldumine lubamast teatavate väidete esitamist hoolimata EFSA positiivsest arvamusest – Proportsionaalsus – Võrdne kohtlemine – Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Saksamaa) (esindajad: advokaadid M. Hagenmeyer ja T. Teufer)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: D. Grünheid)

Ese

Nõue tühistada komisjoni 6. jaanuari 2015. aasta määrus (EL) nr 2015/8, millega ei anta luba teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavatele väidetele (ELT L 3, lk 6).

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Dextro Energy GmbH & Co. KG-lt.

____________

1     ELT C 155, 11.5.2015.