Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. marca 2016 – Dextro Energy/Komisia

(vec T-100/15)1

(„Ochrana spotrebiteľa – Nariadenie (ES) č. 1924/2006 – Zdravotné tvrdenia o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí – Zamietnutie povolenia určitých zdravotných tvrdení napriek pozitívnemu stanovisku EFSA – Proporcionalita – Rovnaké zaobchádzanie – Povinnosť odôvodnenia“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Nemecko) (v zastúpení: M. Hagenmeyer a T. Teufer, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: S. Grünheid, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/8 zo 6. januára 2015, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 3, s. 6)

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Dextro Energy GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 155, 11.5.2015.