Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Belgie) dne 19. února 2016 – Vaditrans BVBA v. Belgický stát

(Věc C-102/16)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Vaditrans BVBA

Žalovaný: Belgický stát

Předběžné otázky

Musí být čl. 8 odst. 6 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/20061 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 vykládán v tom smyslu, že běžnou týdenní dobu odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení nelze trávit ve vozidle?

V případě kladné odpovědi na první otázku: porušuje čl. 8 odst. 6 a 8 nařízení (ES) č. 561/2006 ve spojení s článkem 19 téhož nařízení trestněprávní zásadu zákonnosti, zakotvenou v článku 49 Listiny základních práv Evropské unie2 pokud výše uvedená ustanovení nařízení nestanoví výslovný zákaz trávit běžnou týdenní dobu odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení ve vozidle?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Umožňuje nařízení č. 561/2006 v tomto případě členským státům, aby ve svém vnitrostátním právu stanovily zákaz trávit běžnou týdenní dobu odpočinku ve smyslu čl. 8 odst. 6 tohoto nařízení ve vozidle?

____________

1     Úř. věst. L 102, s. 1

2     Úř. věst. C 364, s. 1