Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 април 2016 г. — Rouffaud/ЕСВД

(Дело F-59/13 RENV)1

(Публична служба — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна на решението му — Персонал на ЕСВД — Договорно нает служител — Договорно нает служител със спомагателни функции — Преобразуване на договор на договорно служител със спомагателни функции в договор на договорно нает служител за неопределено време — Отказ)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Thierry Rouffaud (Брюксел, Белгия) (представители: J.-N. Louis и N. De Montigny, avocats)

Ответник: Европейска служба за външна дейност (представители: S. Marquardt и M. Silva)

Предмет

Искане за отмяна на решението да се отхвърли молбата на жалбоподателя последователните му срочни договори да бъдат преобразувани в договор за неопределено време и стажът му като договорно нает служител със спомагателни функции да бъде зачетен за служебен стаж, придобит като договорно нает служител.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски по дела F-59/13 и F-59/13 RENV.

Осъжда Европейската служба за външна дейност да понесе направените от нея съдебни разноски по дело T-457/14 P и да заплати съдебните разноски, направени от г-н Thierry Rouffaud по дело T-457/14 P.

____________

1 ОВ C 233, 10.8.2013 г., стр. 14 (първоначално дело F-59/13).