Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 април 2016 г. — CP/Парламент

(Дело F-98/15)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Началник на отдел — Изпитателен срок– Неутвърждаване на лице на длъжност „началник отдел“ — Изпълнение на отменително съдебно решение– Загуба на възможност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CP (представители: L. Levi и A. Tymen, адвокат)

Ответник: Европейски парламент (представители: V. Montebello-Demogeot и O. Caisou-Rousseau)

Предмет

Искане за отмяна на решението от 18 юли 2014 г., с което вследствие на решение на Съда на публичната служба по дело F-8/13, CP/Европейски парламент от 26 март 2014 г. жалбоподателят е утвърден на длъжност „началник отдел“, в частта му, в която не се предвижда признаване с обратна сила на статута на началник отдел и отпускане с обратна сила на увеличението към основното възнаграждение, съответстващо на неговата длъжност (надбавка за заемане на управленска длъжност) и искане за обезщетение на твърдените претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Диспозитив

Осъжда Европейския парламент да изплати на CP сумата от 3 219,55 EUR. Тази сума се увеличава с лихвите за забава, изчислени въз основа на приложимия за съответния период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране и увеличен с два пункта, считано от 1 юли 2011 г. до датата на ефективното плащане.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 294, 7.9.2015 г., стр. 86