Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. dubna 2016 – CP v. Parlament

(Věc F-98/15)1

„Veřejná služba – Úředníci – Vedoucí oddělení – Zkušební doba – Nepotvrzení ve funkci vedoucího oddělení – Výkon zrušujícího rozsudku – Ztráta příležitosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: CP (zástupkyně: L. Levi a A. Tymen, advokátky)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: V. Montebello-Demogeot a O. Caisou-Rousseau, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 18. července 2014, které po rozsudku Soudu ze dne 26. března 2014 ve věci F-8/13, CP v. Evropský parlament, potvrdilo žalobce ve funkci vedoucího oddělení, v rozsahu, v němž toto rozhodnutí nestanoví zpětné přiznání postavení vedoucího oddělení a zpětné přiznání zvýšení základního platu odpovídajícího jeho pozici (příplatek za vedení), a návrh na náhradu údajně způsobené majetkové a nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Evropskému parlamentu se ukládá povinnost zaplatit CP částku 3 219,55 euro. Tato částka bude navýšena o úroky z prodlení vypočítané podle sazby Evropské centrální banky pro hlavní refinanční operace, použitelné v  dotčeném období, zvýšené o dva procentní body od 1. července 2011 do data jeho skutečného zaplacení.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 294, 7.9.2015, s. 86.