Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. april 2016 – CP mod Parlamentet

(Sag F-98/15) 1

(Personalesag – tjenestemænd – kontorchef – prøvetid – ingen bekræftelse i stillingen som kontorchef – opfyldelse af en annullationsdom – fortabelse af mulighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: CP (ved advokaterne L. Levi og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved V. Montebello-Demogeot og O. Caisou-Rousseau, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 18. juli 2014, der efter Personalerettens dom i sag F-8/13, CP mod Europa-Parlamentet af 26. marts 2014, bekræftede sagsøgeren i stillingen som kontorchef, for så vidt som det i denne afgørelse ikke fastsættes, at der skal ske anerkendelse med tilbagevirkende kraft af sagsøgerens status som kontorchef og at den forhøjelse af grundlønnen, der er tilknyttet stillingen (ledertillæg), skal tildeles med tilbagevirkende kraft, og påstand om erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt.

Konklusion

Europa-Parlamentet betaler CP et beløb på 3 219,55 EUR. Dette beløb tillægges morarenter beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoint, fra den 1. juli 2011 og indtil fuld betaling sker.

I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 294 af 7.9.2015, s. 86.