Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 12. aprīļa spriedums – CP/Parlaments

(lieta F-98/15) 1

Civildienests – Ierēdņi – Nodaļas vadītājs – Pārbaudes laiks – Neapstiprināšana nodaļas vadītāja amatā – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, izpilde – Iespējas zaudēšana

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CP (pārstāvji – L. Levi un A. Tymen, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – V. Montebello-Demogeot un O. Caisou-Rousseau)

Priekšmets

Prasība atcelt 2014. gada 18. jūlija lēmumu, ar kuru pēc 2014. gada 26. marta sprieduma lietā F-8/13 CP/Parlaments prasītājs tika apstiprināts nodaļas vadītāja amatā, jo šajā lēmumā netiek paredzēts nodaļas vadītāja statusa atzīšana ar atpakaļejošu spēku un pamata atalgojuma saistībā ar viņa amatu palielināšana ar atpakaļejošu spēku (vadības piemaksa), un prasība par zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar ciesto materiālo un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlaments izmaksā CP summu EUR 3219,55 apmērā. Šī summa tiek palielināta par nokavējuma procentiem, kurus aprēķina pēc Eiropas centrālās bankas noteiktās likmes galvenajiem refinansēšanas darījumiem un kas ir piemērojama attiecīgajā laikposmā, tai pieskaitot divus punktus, sākot no 2011. gada 1. jūlija līdz faktiskās samaksas brīdim;

pārējā daļā prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1      OV C 294, 7.9.2015., 86. lpp.