Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 kwietnia 2016 r. – CP / Parlament

(Sprawa F-98/15)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Kierownik wydziału – Okres próbny – Niezatwierdzenie na stanowisku kierownika wydziału – Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność – Utrata szansy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CP (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i O. Caisou-Rousseau, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 18 lipca 2014 r., na mocy której w następstwie wyroku Sądu w sprawie F-8/13 CP/Parlament Europejski z dnia 26 marca 2014 r. zatwierdzono skarżącego na stanowisku kierownika wydziału w zakresie, w jakim decyzja ta nie przewiduje uznania z mocą wsteczną statusu kierownika wydziału i udzielenia z mocą wsteczną podwyżki wynagrodzenia podstawowego związanej z tym stanowiskiem (dodatku dla kadry zarządzającej) oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za podnoszone, odpowiednio, szkodę i krzywdę

Sentencja wyroku

Parlament Europejski wypłaci CP kwotę 3 219,55 EUR. Kwota ta zostanie powiększona o odsetki za zwłokę obliczone w stawce ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania i obowiązującej w danym okresie, powiększonej o dwa punkty, począwszy od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia faktycznej zapłaty.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 294 z 7.9.2015, s. 86.